Charakteristika materskej školy:
História materskej školy sa začala písať v roku 1982. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Kopanice na sídlisku Sever v peknom prírodnom prostredí v blízkosti Lesoparku. Výhodná poloha materskej školy umožňuje vytvárať a realizovať školský vzdelávací program V „Rozprávkove za poznávaním a objavovaním sveta okolo nás“ podporujúci rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania sa v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním ako aj zdravý psychický a fyzický vývin detí. Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je šesťtriedna, poskytuje celodennú aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkým z Prievidze, ale i z blízkeho okolia. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase: od 6:00 hodiny do 16:30 hodiny.

Čím je výnimočná naša materská škola:

  • Situovanie našej školy neďaleko Lesoparku je predurčené k tomu, aby sme umožnili deťom pozorovať a bádať v blízkom prírodnom prostredí. U nás bude deťom umožnené získavať nové poznatky a pozitívny vzťah k životnému prostrediu.
  • Deti učíme chápať význam životného prostredia a potrebu jeho ochrany, zapájať sa do realizácie ochranárskych aktivít pri dodržaní bezpečnosti.
  • Snažím sa, aby sa deti aktívne podieľali na ochrane svojho zdravia dodržiavaním 12-tich zásad podpory zdravého života (pestrá strava, hygiena, pohyb a šport, spánok, čistý vzduch, otužovanie, krásy prírody, hra a tvorivosť, denný poriadok, ochrana prírody, voľný čas, rodina).

Kontakt:
Adresa:
Cesta Vl. Clementisa 251/12, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 152, 0911 091 382
E-mail: 
msclementisa@prievidza.sk
Web:http://msclementisaprievidza.webnode.sk
Riaditeľka MŠ:
Darina Pračková – 0903 501 152, 0911 091 382.
Riaditeľka ŠJ pri MŠ: Magdaléna Benedová – 0903 501 153
E-mail:clementisa.sj@gmail.com