12. ZÁSADY SPRÁVANIA SA V ÚKRYTOCH

  • Správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,
  • neplytvajte vodou a potravinami,
  • udržujte čistotu a poriadok
  • nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno,
  • chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,
  • nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.