8. Nov 2011 12:56

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia : Jarmila Hanusová

Stavebník Ing. Jarmila Hanusová, Mojmírova ulica č. 196/4, 971 01 Prievidza podal dňa 03.11.2011 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome „ Stavebné úpravy bytu č. 12/5, Ulica banícka, Prievidza “ . Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 100 na Baníckej ulici, byt č. 5, vchod č.12, súp. č. stavby: 171.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…