8. Nov 2011 12:56

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia : Jarmila Hanusová

Stavebník Ing. Jarmila Hanusová, Mojmírova ulica č. 196/4, 971 01 Prievidza podal dňa 03.11.2011 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome „ Stavebné úpravy bytu č. 12/5, Ulica banícka, Prievidza “ . Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 100 na Baníckej ulici, byt č. 5, vchod č.12, súp. č. stavby: 171.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.