8. Nov 2011 12:56

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia : Jarmila Hanusová

Stavebník Ing. Jarmila Hanusová, Mojmírova ulica č. 196/4, 971 01 Prievidza podal dňa 03.11.2011 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome „ Stavebné úpravy bytu č. 12/5, Ulica banícka, Prievidza “ . Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 100 na Baníckej ulici, byt č. 5, vchod č.12, súp. č. stavby: 171.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…