16. Jun 2021 12:24

Nový cenník sociálnych služieb v zariadení pre seniorov

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi bolo 31. mája schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 7/2021 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza. Nové VZN upravuje najmä výšku úhrad platby za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov v Prievidzi (ZpS).

Nové VZN stanovuje princíp platieb v ZpS, podľa ktorého prijímateľ sociálnej služby s najvyšším stupňom odkázanosti bude uhrádzať nižší poplatok. Naopak, prijímateľ s najnižším stupňom odkázanosti, resp. prijímateľ, ktorý vôbec nie je odkázaný na sociálnu službu, bude uhrádzať vyšší poplatok.

Podľa novej úpravy sa platby zvyšujú v priemere o 52 eur na jedného prijímateľa sociálnej služby za mesiac. Klient priemere mesačne zaplatí 337,44 eur. Výška mesačných poplatkov za poskytovanie pobytovej sociálnej služby v ZpS je v rozpätí od 129 eur do 496,60 eur.

K úprave výšky poplatkov došlo z viacerých dôvodov. Na navýšenie poplatkov má vplyv legislatíva, z ktorej vyplýva povinnosť pre ZpS ako zamestnávateľa navýšiť tarifné mzdy, navýšenie príplatkov za zmennosť, navýšenie tarifných miezd pre zdravotnícky personál o 10%. Nárast nákladov na zabezpečenie prevádzky a poskytovanie sociálnych služieb v ZpS bude predstavovať aj realizácia a plnenie prijatých opatrení vyplývajúcich z uskutočnených kontrol v ZpS, ktorých cieľom bolo zabezpečenie plnenia podmienok kvality poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách. Pôjde predovšetkým o navýšene počtu personálu na sociálnom aj zdravotnom úseku o štyroch inštruktorov sociálnej rehabilitácie a troch opatrovateľov.

Potreba úpravy platieb v ZpS Prievidza vyplýva aj z nárastu ekonomicky oprávnených nákladov na osobu a mesiac za posledné tri roky o 265,48 eur. Pokiaľ ekonomicky oprávnené náklady predstavovali v roku 2018 na jedného klienta výšku 788,35 eur, v roku 2020 to bolo mesačne na klienta až 1053,83 eur.

„Je dôležité upozorniť aj na tú skutočnosť, že mesto každoročne prispieva na starostlivosť o klientov v zariadení pre seniorov nemalou finančnou čiastkou zo svojho rozpočtu. V roku 2020 bolo zariadené dofinancované z podielových daní mesta sumou cca 650 tisíc eur. Navyše v tomto roku plánujeme investovať do modernizácie objektov sumu 400 tisíc eur,“ priblížila Beata Révayová vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…