1. Jan 2024 15:49

Novoročný príhovor v RTV Prievidza


Do ďalších dní roku 2024 Vám všetkým želám, aby ste každodenné radosti aj starosti prežívali v dobrom zdraví, aby Vaše dni boli naplnené pocitmi spokojnosti, šťastia a lásky v kruhu vašich rodín, v práci aj medzi priateľmi.

Milí moji Prievidžania prajem Vám, aby tento rok priniesol viac dôvodov na radosť než uplynulých dvanásť mesiacov.

Vážené Prievidžanky, vážení Prievidžania,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila a srdečne Vás pozdravila na začiatku nového roka 2024. Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na začiatku ďalšieho roka, z ktorého čas už odkrajuje prvé hodiny a dni.

Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, sprevádzali nás aj problémy, starosti, bolesti a prekážky s ktorými sme sa museli popasovať.

Pre väčšinu z nás je nový rok prísľubom niečoho nového, vnímame ho všetci s optimizmom a s očakávaním, že dosiahneme vytúžené ciele, splníme svoje predsavzatia a prežijeme nové nezabudnuteľné chvíle s ľuďmi, ktorí sú pre nás dôležití. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj skutočnú ľudskú hodnotu.

Z mnohých strán počúvame, že žijeme v ťažkej dobe. Bojujeme s problémami  všedných dní, sme často zahltení vlastnými starosťami, strácame pochopenie pre ostatných. Je potrebné si však uvedomiť, že to, ako v novom roku budeme žiť ovplyvňujeme najmä my sami, svojím prístupom a nastavením.

V roku 2023 Prievidza oslávila krásne výročie 910 rokov od prvej písomnej zmienky o meste a 640. výročie udelenia kráľovských výsad. Vy milí Prievidžania ste mali možnosť vychutnať si nejedno kultúrne podujatie, výstavu, či koncert, ktoré sa niesli v duchu osláv týchto výročí. No napriek slávnostnej atmosfére, ktorú sme sa v meste snažili vytvoriť, priniesli aj nám legislatívne zmeny od štátu a výpadky vo financovaní mnohé vrásky, ktoré na našej tvári zostanú zrejme aj v ďalšom období. Každoročne sa musíme popasovať s nedostatočným financovaním prostredníctvom podielovej dane, ktorá v minulosti pokrývala viac ako 57 percent výdavkov nášho mesta. Dnes je to málo nad 40 percent.

Som však presvedčená, že keď k nášmu mestu pristúpime zodpovedne a namiesto neustálej kritiky a nenávisti medzi sebou spojíme naše sily, prekonáme aj toto obdobie.

Milí obyvatelia

Hoci v neľahkom ekonomickom a zložitom období, vďaka zodpovednému hospodáreniu o čom svedčí aj znižovanie úverovej zadlženosti mesta, sme mohli pokračovať aj v investičných akciách mesta.  K najvýznamnejším projektom realizovaným v minulom kalendárnom roku, ktoré by som rada aspoň v krátkosti spomenula.

K najvýznamnejším projektom rozvoja mestskej infraštruktúry patrilo otvorenie novej centrálnej mestskej knižnice v budove bývalého Kina Baník, modernizácia priestorov a telocviční v Centre voľného času,  rekonštrukcia strechy na budove Základnej umeleckej školy, či výstavbu zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre MŠ Ul. J. Matúšku a MŠ na Nábreží Sv. Cyrila. Oblasť školstva patrila vždy medzi naše priority, čo odzrkadľuje aj rozpočet mesta , kde výdavky na pokrytie oblasti vzdelávania tvoria viac ako 40 percent.

Významnou podporou zelených ekologických tém je aj realizácia nových trvalkových záhonov a vodozádržných opatrení, ktoré okrem funkčnosti priniesli novú tvár Námestiu Mieru a Mestskému parku. Verím, že v nadchádzajúcich mesiacoch nového roka sa stanú novým zázemím viacerých komunitných podujatí a splnia poslanie nové funkčného verejného priestoru.

Športové kluby zase uvítali rekonštrukciu palubovky v športovej hale a nesmiem zabudnúť ani na mnohé rekonštrukcie ciest a chodníkov vrátane debarierizačných opatrení, či vybudovanie desiatok parkovacích miest.

Záver roka sa niesol v znamení jedného z najvýznamnejších transformačných projektov nielen pre naše mesto, ale celý región. Novým výrobcom a dodávateľom tepla v rámci centrálneho zásobovania Prievidze, Novák a Zemianskych Kostolian je spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo. Nový zdroj centrálneho vykurovania v meste sme spustili do prevádzky v symbolickom dátume 12. 12.
Ide o unikátny projekt, ktorý v sebe spája viaceré obnoviteľné zdroje. A vďaka získaným eurofondovým zdrojom v miliónoch eur sme dokázali ušetriť Prievidžanom nemalé finančné prostriedky. 
Viac ako nadpolovičné vlastníctvo samosprávy vo firme je výnimočné aj v rámci Slovenska a vzájomnou spoluprácou a neľahkými rokovaniami, sa nám podarilo vybudovať takýto zdroj v rekordnom čase, čo si získava uznanie v odborných celoslovenských kruhoch.

Všetky tieto zrealizované investície zlepšili náš život a Prievidzu urobili zase o čosi krajšiu a ja vás chcem ubezpečiť, že v tom budeme pokračovať aj v roku 2024.

Snažíme sa pracovať koncepčne a máme ďalšie vízie ako rozvíjať naše mesto. Je však opätovne dôležité zdôrazniť aby sme zachovali chod nášho mesta a neobmedzili poskytované služby občanom tak ako mnohé okolité samosprávy a mestá na Slovensku museli sme pristúpiť aj k nepopulárnym krokom a zvyšovaniu poplatkov. Plne si uvedomujem vyslúženú kritiku, pre mňa osobne to bolo jedno z najťažších rozhodnutí, ale primátor prijíma vo svojej funkciu zodpovednosť za celé mesto a nemôže byť len populistom.

Aj v rámci novoročného príhovoru, ktorý by mal zachytávať najvýznamnejšie fakty a udalosti zo života v meste si dovoľujem poznamenať, že náklady na zber a likvidáciu odpadu sa na rok 2024 odhadujú na takmer 5 miliónov eur. Nie je možné porovnávať jednotlivé mestá medzi sebou a samotnú povinnosť premietnutia nákladov na poplatníkov a hranicu sadzieb poplatku upravuje zákon. Snahou nás všetkých by malo byť celkové zníženie množstva vyprodukovaného odpadu a lepšia separácia, ktoré sú jedinou cestou na zníženie výdavkov narastajúceho objemu odpadov. Všetky vybrané financie z poplatku za odpad je možné použiť výhradne na hradenie výdavkov súvisiacich s odpadmi.
Napriek tomu sme pripravili viaceré kroky, na zmiernenie výdavkov najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Zdvojnásobili sme zľavu na poplatku pre seniorov a znížili vekovú hranicu, odkedy je na ňu záväzný nárok. Rovnako rozširujeme úľavy pre nízkopríjmové rodiny a všetkým obyvateľom bude umožnená úhrada vo viacerých splátkach.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým, že v čase keď musíme prijímať rozhodnutia, ktoré sú nepopulárne a tvrdé, dokážu pochopiť potrebu zmien, našich racionalizačných opatrení.  V čase, keď to naše mesto nevyhnutne potrebuje, aby sme mohli zachovať všetky služby v plnej kvalite aj kvantite. Vaša podpora je pre nás záväzkom a dôvera povzbudením do ďalšej práce pre rozvoj nášho mesta.

Vážení obyvatelia

Chcem Vás ubezpečiť, že aj v tomto roku sa budeme snažiť robiť všetko preto, aby sme sa v našom meste cítili dobre, aby ste Prievidzu vnímali ako svoj domov – domov z ktorého nebudete mať potrebu odísť do iného mesta, ale domov, kde chcete zostať a budete nám pomáhať ho s láskou rozvíjať.

Napriek napätému rozpočtu sme sa v roku 2024 rozhodli pokračovať v ďalších investíciách a rekonštrukciách. Spomeniem aspoň vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa, ktorá prinesie tak potrebné parkovacie miesta pre obyvateľov najväčšieho sídliska Zapotôčky . Táto investícia mesta predstavuje viac ako 1 milión EUR.

Novým dopravným projektom je aj zvyšovanie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi, či rekonštrukciu mostného objektu na Košovskej ceste.
K najväčším plánovaným projektom patrí aj  modernizácia Základnej školy Sama Chalupku vrátane atletického štadióna, s ktorou sa uchádzame o eurofondy a dlho očakávaná revitalizácia vnútrobloku na Ulici Mišíka.

Pokračujeme aj v rozvoji sociálnej oblasti a služieb. Práve v roku 2024 chceme spustiť novú sociálnu službu otvorením detských jaslí. Vďaka získaným eurofondom ponúknu moderné priestory pre našich najmenších a zaradia sa medzi najlacnejšie jasličky v našom meste. Je to ďalší nástroj ako pomôcť mladým rodinám so zosúľadením pracovného a rodinného života.

Nezabúdame ani na mestské časti Veľká a Malá Lehôtka, Hradec v ktorých pripravujeme rekonštrukcie a stavebných úprav kultúrnych domov a pripravujeme projekty na opravu miestnych komunikácií.

Osobne ma teší, že vďaka schválenému rozpočtu v roku 2024 je plánované zachovanie dotácií na kultúru, šport, vzdelávanie, sociálnu oblasť a environmentálnu oblasť vo výške takmer 900 000 €. Pre mnohé samosprávy na Slovensku, ktoré vstúpili do provizória to nie je samozrejmosťou a dotácie v meste poskytovať nemôžu.

Aj to je dôkazom, že sa snažíme pristupovať k mestu zodpovedne a zachovávať nielen nevyhnutné funkcie ale hľadať príležitosti na jeho rozvoj.

Milí Prievidžania,

na tomto mieste si dovolím osobne poďakovať všetkým kolegom z mestského úradu ako aj poslancom mestského zastupiteľstva, s ktorými sa snažíme hľadať tie najlepšie riešenia pre naše mesto a ktorí prichádzajú s konštruktívnymi návrhmi na riešenie problémov nášho mesta. Je dôležité klásť dôraz na to, čo nás zjednocuje a povzniesť sa nad to, čo nás delí – pretože pri rozmanitosti našich názorov a pováh nás vždy niečo deliť bude, no napriek tomu tvoríme jedno spoločenstvo.

Ďakujem zároveň všetkým, ktorí reprezentovali naše mesto v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, a na ich úspechy môžeme byť právom hrdí.

Rovnako chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom a všetkým obyvateľom, ktorí sa aktívne zapájajú do chodu nášho mesta, a ktorých práca postupne buduje ducha nášho mesta.

Začiatok nového roka je vždy spojený so želaniami. Okrem toho najdôležitejšieho, zdravia a šťastia, želám každému z Vás lásku, harmóniu a životnú rovnováhu. Aby Vaše tváre čo najviac dní nadchádzajúceho roka zdobil úsmev. Želám Vám dobro a hojnosť všetkého, čo robí Vaše životy šťastnými a dni naplnené pocitmi spokojnosti, šťastia a lásky v kruhu vašich rodín, priateľov aj kolegov.

Do ďalších dní roku 2024 Vám všetkým želám, aby ste každodenné radosti aj starosti prežívali v dobrom zdraví, aby Vaše dni boli naplnené pocitmi spokojnosti, šťastia a lásky v kruhu vašich rodín, v práci aj medzi priateľmi.

Milí moji Prievidžania Prajem Vám, aby tento rok priniesol viac dôvodov na radosť než uplynulých dvanásť mesiacov.

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…