2. Jan 2018 14:28

Novoročný príhovor primátorky mesta

Dovoľte mi prihovoriť sa Vám všetkým v tento sviatočný čas. Verím, že ho trávite s ľuďmi, ktorí sú vám najbližší a vzájomne ste si zdrojom lásky a radosti. Verím ale, že venujete kúsok z tohto výnimočného okamihu sviatočnej radosti aj nášmu mestu. Lebo Prievidza je náš domov a domov je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré máme. Keď čas sviatočný pominie, a naši najbližší, známi a priatelia sa rozídu do škôl, či zamestnaní, opäť mnohí naplno pocítime zodpovednosť za verejný život v našom meste.

Nový rok 2018 je otvorením ďalšej kapitoly v živote nášho mesta, a teda nás všetkých. Otvára obdobie realizácie ďalších investičných projektov, od ktorých všetci očakávame zlepšenie situácie v našom okresnom meste. Zároveň rok 2018 je rokom, ktorý zavŕši naše druhé volebné obdobie a mal by uzavrieť naše vízie a plány na toto obdobie.

V úvode môjho novoročného príhovoru, mi dovoľte zrekapitulovať život Prievidze v uplynulom roku 2017, ktorý položil základy toho čo nás čaká v nasledovných mesiacoch.
Rovnako ako v mnohých iných samosprávach, aj v Prievidzi sú považované za veľmi dôležité investície do opráv ciest. Dovolím si tvrdiť, že situácia v Prievidzi je iná v tom, že v našom meste opravujeme cesty a chodníky bez ohľadu na to, či je čas pred voľbami, alebo nie. V uplynulom roku sme spustili opravu veľkého balíka šestnástich ciest a ôsmich chodníkov, do ktorej samospráva investuje viac ako jeden milión eur. Desaťtisíce eur boli preinvestované aj v mestských štvrtiach, ktoré boli zaradené medzi prvými v opravách ciest. V novom roku plánujeme v týchto prácach pokračovať.


Významnou oblasťou, do ktorej smerovali investície samosprávy v roku 2017, bolo školstvo. Mesto Prievidza investovalo v roku 2017 do rekonštrukcií základných a materských škôl stovky tisíc eur. Zrealizovali sme dlhoročnú požiadavku obyvateľov z Necpál a zrekonštruovali sme nefunkčné šatne na základnej škole na Malonecpalskej ulici. Rovnako sme obnovili strechu telocvične základnej školy na Ulici Sama Chalupku. Spolu tieto dve investície presiahli viac ako 260 tisíc eur. Taktiež sme pokračovali v obnove časti objektu Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, ktorá dostala nový šat v podobe upravenej fasády. Medzi inováciami rezonoval aj projekt vybudovania novej tanečnej sály na Základnej škole na Ulici Energetikov, ktorá bude slúžiť našim deťom. Dúfam, že im opäť pomôže dosiahnuť medzinárodné úspechy, tak ako tomu bolo v uplynulom roku. V roku 2017 bola spustená aj veľká rekonštrukcia materskej školy na ulici Matušku, do ktorej investujeme viac ako 615 tisíc eur. A v neposlednom rade chcem spomenúť, že sme financovali aj rozsiahlu obnovu priestorov Centra voľného času v desiatkach tisíc eur, čím sa naďalej snažíme zlepšiť podmienky na realizáciu voľnočasových aktivít našich detí.


Objemnými investíciami prechádza i náš hlavný športový stánok – Športová hala. Po rekonštrukcii osvetlenia v hlavnej hale, sme sa pustili do s rekonštrukcie osvetlenia aj v zápasníckej a gymnastickej telocvični v hodnote viac ako 116 tisíc eur.
Osobne ma teší, že Prievidza v roku 2017 opäť ukázala, že sme kreatívne mesto, a ostatným mestám sme v mnohom inšpiráciou. Za jedno z najdôležitejších potvrdení týchto slov považujem to, že Prievidza získala cenu verejnosti za architektúru CE ZA AR 2017 za obnovu časti Námestia slobody s vodným prvkom. Ide o jednu z najprestížnejších architektonických cien na Slovensku a aj preto som veľmi rada, že sme ju získali. Myslím si, že na tento projekt v Prievidzi môžeme byť právom pyšní.
Verte, že všetko čo samospráva robí, robí pre zlepšenie života Vás všetkých. Nesmieme zabúdať, že do našich rozvojových plánov zasahujú výrazné finančné limity. I napriek nim Prievidzu v roku 2018 čakajú odvážne plány a realizácia mnohých projektov, ktoré budú pre obyvateľov mesta obrovským prínosom.


Jedno z mojich obľúbených osobných presvedčení je, že nie je ani tak dôležité, akú veľkú vec v živote urobíme, ale dôležité je, či sme ochotní priložiť ruku k dielu. A áno aj v roku 2018 budeme potrebovať aktívnu verejnosť. Napríklad v projekte participatívneho rozpočtu, na ktorý sme aj na rok 2018 vyčlenili 40 tisíc eur. O využití týchto finančných prostriedkov rozhodujú obyvatelia mesta, ktorí zároveň môžu prísť so svojimi vlastnými projektmi a návrhmi. Vďaka participatívnemu rozpočtu sme už vlani pretvárali naše mesto k lepšiemu. Bolo to niečo nové, ale myslím si, že aj skeptikov výsledky presvedčili o tom, že je to výborná aktivita. Verím, že po projektoch v rámci ktorých obyvatelia napríklad obohatili náš park o stromy orechov, alebo vytvorili umeleckú dielňu pre seniorov, či prišli s myšlienkou spustenia on-line vysielania vtáčieho kŕmidla, sa môžeme tešiť na ďalšie nápady zo strany ľudí, ktoré pohnú Prievidzu dopredu.


Aj pre rok 2018 investičnou prioritou zostáva oprava ciest a chodníkov. Plánujeme investovať až 2,5 milióna eur. Opravy ciest sa pre veľký rozsah budú musieť realizovať vo viacerých etapách. Okrem tohto finančne najväčšieho projektu máme pripravenú opravu ďalšej materskej škôlky a to na ulici Clementisa za 800 tisíc eur. Okrem znižovania investičného dlhu na školských budovách nezabúdame ani na rozvoj vzdelávania našich detí. V budúcom roku spúšťame pilotný medzinárodný projekt s mestom Karviná, ktorý bude zameraný na rozvoj technických zručností žiakov našich škôl. Jeho účastníci si budú môcť osvojiť zručnosti v práci s technológiami 3D tlačiarní. Aj týmto napĺňame jednu z našich priorít, ktorou je budovať moderné mesto ponúkajúce našim deťom možnosť na rozvoj a úspešnú budúcnosť.
V neposlednom rade verím, že úspešne zavŕšime aj projekt revitalizácie parku pred úradom práce. Ide o dlhodobo plánovaný projekt, ktorého realizácia sa konečne stáva realitou. Rovnako pripravujeme ďalšiu dlho očakávanú investíciu, a to rekonštrukciu meštianskeho domu na Námestí slobody v predpokladanej výške 1,5 milióna eur. V tomto roku prichádzame aj s pozmenenou filozofiou rekonštrukcie futbalového štadióna, pri ktorej pevne verím, že už v nasledujúcich mesiacoch započneme prvé kroky k realizácie tejto investície.
Významnou investíciou je aj rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici. Rovnako sa púšťame do prípravy jednej z najväčších investícií v oblasti inovácie dopravy, ktorou je realizácia cyklotrasy v meste Prievidza. Práve na budovanie cyklotrasy sme v závere roka získali finančné prostriedky z eurofondov vo výške viac ako 1 430 000 eur. Bude to po prvý krát v histórii mesta čo sa takýto komplexný projekt cyklotrasy zrealizuje a som na to veľmi hrdá. Nová cyklotrasa výrazne zasiahne a pozitívne ovplyvní dopravné prepojenie v našom meste a priblíži Prievidzu k mestám s rozvíjajúcou sa ekologickou infraštruktúrou.


Pri spomínaných plánoch a zrealizovaných projektoch ma teší, že dokážeme hospodáriť tak, že prosperitu mesta pociťujú všetci naši obyvatelia. Za všetky príklady uvediem len jeden. Od roku 2018 zvyšujeme príspevok pri narodení dieťaťa – nového obyvateľa mesta zo 70 na 100 eur. Nezabúdame teda ani na našich najmenších obyvateľov.
Dôkazom, toho, že kladieme dôraz na pomoc v sociálnej oblasti je aj spolupráca a podpora pre zlepšovanie podmienok života seniorov v našom meste. Najvýznamnejšou plánovanou investíciou je rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov na Ulici Okáľa v hodnote desiatok tisíc eur. Okrem stabilnej podpory existujúcich denných centier nás čaká v tomto roku otvorenie aj nového denného centra pre seniorov na sídlisku Kopanice. Splníme tým dlhodobú požiadavku seniorov z tejto časti mesta. Nezabúdame na zmysluplné trávenie času nielen detí, ale aj starších obyvateľov a preto sme sa zapojili aj do spoločného medzinárodného projektu zameraného na vzdelávanie seniorov. Vďaka získanému grantu budú mať možnosť naši seniori vycestovať do Českej republiky, kde získajú nové skúsenosti a verím, že nadviažu aj nové priateľstvá.
Počas rokov dvoch volebných období som z pozície primátorky musela riešiť predovšetkým zložitú ekonomickú situáciu mesta, naštartovanie rozvojových investícií, sfunkčnenie priemyselného parku, prípravu a plán obnovy ciest. S rôznymi problémami sa budeme boriť aj v roku 2018. No treba povedať, že bude rokom mimoriadneho rozvoja a realizácie významných strategických investícií, ktoré Prievidzu posunú ďalej. Veľmi sa teším z toho, že budú realitou aj také projekty, ktoré by sa pred ôsmimi rokmi zdali ako nesplniteľná vízia.
Vážení obyvatelia, naša politika rozvoja mesta je postavená na filozofii, ktorú sme rozvíjali v predošlých siedmych rokoch. Každý z týchto rokov bol z pohľadu procesu rozvoja verejného priestoru iný. Môžem však povedať, že rok 2018 nebude ukončením našej práce dvoch volebných období. Práve naopak.


Ako primátorka stále vidím množstvo nezrealizovaných inovatívnych vecí a mám chuť ísť v našej práci ďalej a presadzovať pre mesto nové myšlienky a nové vízie. Práve preto sme už v tomto roku začali vytvárať priestor na strategický rozvoj mesta a regiónu do budúcnosti. Už v prvých dňoch nového roka začíname pracovať na dlhodobej vízii rozvoja mesta – vízii, ktorú sme nedokázali realizovať v čase, keď naše mesto potrebovalo záchranu a ozdravenie verejných financií. Aj preto chceme v našej práci pokračovať ďalej po roku 2018. Práve v tomto roku nás čakajú komunálne voľby. Chcem sa v nich opäť uchádzať o Vašu dôveru a želám si aj naďalej pracovať pre naše mesto, ktoré je akoby mojim dieťaťom. Ešte nie je ten čas, aby som ho pri množstve dobrých nápadov a nezrealizovanej práce opustila.
Pomôžem si slovami jedného príslovia: Hovorí sa, že najlepší čas na tvorbu lepšej budúcnosti bol pred 25 rokmi. Ten druhý najlepší čas je práve teraz…
Práve dnes si aktuálnejšie musíme uvedomiť, že náš región sa dostal na prah strategicky dôležitého rozhodnutia o našej budúcnosti. Náš región čaká transformácia ako uhoľného regiónu. Európska komisia v Štrasburgu práve v týchto dňoch spúšťa platformu pre uhoľné regióny a my sa – či už chceme alebo nechceme, budeme musieť pripraviť na to, čo bude s našim mestom a okolím po skončení banského priemyslu, na ktorý začala únia poukazovať. Chcem uistiť všetkých obyvateľov, že využijem všetky moje dostupné kompetencie poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky na to, aby náš región prešiel touto transformáciou úspešne a čo najmenej bolestivo.


Práve preto už teraz spúšťame spoločne so Združením miest a obcí hornej Nitry iniciatívu, ktorej cieľom bude vypracovať akčný plán pre náš región. Plánujeme využiť skúsenosti expertnej skupiny Splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Náš akčný plán pre hornú Nitru bude podkladom pre zainteresované inštitúcie pri očakávanej transformácií hospodárstva. Mojou úprimnou snahou je pomôcť nielen mestu, ale aj regiónu hornej Nitry, ktorého sme súčasťou. A samozrejme v prvom rade pomôcť ľudom a rodinám, ktorých sa transformácia bude týkať. Vzhľadom k vážnosti celej situácie som na tento problém začala upozorňovať už v máji minulého roku, čo sa bohužiaľ u nie všetkých stretlo s pochopením. Čas ukázal, že moje úvahy a obavy o budúcnosť boli namieste. Vždy hovorím ľudom pravdu, aj keď je to niekedy ťažké pre obe strany. Keďže však verím tomu, že keď človek koná vo viere v pravdu a má dobrý úmysel, čas to len potvrdí. A ja sa veľmi teším, že som našla podporu u mojich kolegov, starostov a primátorov z hornej Nitry, za čo im ďakujem. Spoločne spájame sily, aby sme z nášho regiónu vytvorili dobré miesto pre život. Miesto, odkiaľ naše deti a vnúčatá nebudú odchádzať, ale zostanú tu žiť a my sa spoločne v rodinách budeme tešiť zo vzájomnej blízkosti.
Všetky realizované ale aj pripravované udalosti, ktoré vo svojom príhovore spomínam, majú zmysel iba vtedy ak sa obyvatelia aktívne zaujímajú o život v našom meste, ak si všímajú verejné dianie a ak sú vo verejnom priestore aktívni. Je preto na mieste poďakovať sa všetkým, ktorí za posledný rok pomohli nášmu mestu a pomohli naše mesto, náš spoločný domov, robiť lepším, reprezentovali ho v športových, vzdelávacích, kultúrnych a iných oblastiach, alebo svoje nápady a návrhy pre zlepšenie verejného života aktívne realizovali prostredníctvom participatívneho projektu, či prostredníctvom iných projektov. Všetkým, ktorí budujú naše mesto a podieľajú sa na jeho živote, vyslovujem moje úprimné poďakovanie.

Milé Prievidžanky, milí Prievidžania,
V závere mi dovoľte zaželať Vám všetkým do nového roka to, po čom túžite. Zo srdca Vám želám hojnosť zdravia, pokoja, lásky, dobrých medziľudských vzťahov, ktoré sú v živote človeka najdôležitejšie. Úprimne Vám prajem, aby ste v tomto roku strávili čo najviac času s ľuďmi, ktorí sú pre Vás život nenahraditeľní, a to aj mimo sviatočných dní. Verím, že sme Vám našou prácou robili radosť. Dúfam, že sme Vám urobili radosť aj v týchto dňoch, počas ktorých sme Vám do schránok distribuovali malý darček – unikátny kalendár na rok 2018, ktorý obsahuje množstvo potrebných údajov pre lepšiu informovanosť Prievidžanov.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…