12. Sep 2023 14:32

Nominovanie zástupcov do mestského mládežníckeho parlamentu Rada mladých mesta Prievidza je možné do 15. septembra 2023

Mládežnícke organizácie a školské parlamenty v Prievidzi si môžu do 15. septembra 2023 delegovať zástupcov do mestského mládežníckeho parlamentu – Rady mladých mesta Prievidza na jednoročné funkčné obdobie. V poradnom orgáne môžu zastupovať každý subjekt dvaja zástupcovia.

Prievidzská mládež má možnosť presadzovať svoje záujmy, potreby či požiadavky prostredníctvom poradného orgánu Mestského zastupiteľstva mesta Prievidza od roku 2018. Do Rady mladých si môžu do 15. septembra delegovať svojho jedného zástupcu školské parlamenty základných a stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza.

Delegovaným zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá ku dňu úvodu funkčného obdobia, teda k 20. septembru 2023, dosiahla vek 12 rokov a nedovŕšila vek 30 rokov. Do mládežníckeho parlamentu môžu oprávnené subjekty delegovať najviac dvoch svojich zástupcov. Členstvo v mládežníckom parlamente je nezlučiteľné s výkonom funkcie poslanca.

Svojho zástupcu môžu oprávnené subjekty delegovať doručením písomnosti alebo e-mailu Komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. Stačí vyplniť priložený formulár a doručiť ho:

– poštou na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza,

– osobne do podateľne Mestského úradu v Prievidzi alebo

– e-mailom na adresu info@prievidza.sk.

Delegovaní zástupcovia majú funkčné obdobie jeden rok. Rada sa pravidelne jedenkrát mesačne stretáva na zasadnutiach, na ktorých rokuje najmä o návrhoch, aktivitách a iných výstupoch s cieľom napomáhať presadzovaniu záujmov a potrieb mladých ľudí.

Formulár:

Štatút MMP Rada mladých mesta Prievidza: https://prievidza.sk/wp-content/uploads/2022/09/IS-124-Statut-mestskeho-mladeznickeho-parlamentu.pdf?fbclid=IwAR3ljr6FvjaBcJcUim0S6CpLDZmjejQ24q4mnlPevBrngEgrZqGjWB0QLxY

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…