9. Nov 2011 7:39

Návrh VZN č 124 2011 -

NÁVRH Mesto Prievidza v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 22 a § 27 zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa § 2 ods. 2 a § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 124/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Prievidza

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…