29. Nov 2013 6:49

Návrh rozpočtu je pripravený

Koniec kalendárneho roka je v samosprávach pravidelne časom prípravy rozpočtu nielen pre nastávajúci rok, ale v zmysle zákona aj pre ďalšie dva nasledujúce roky. V týchto dňoch zverejnila prievidzská radnica návrh programového rozpočtu na rok 2014. Po prvých dvoch rokoch súčasného volebného obdobia, pre ktoré bolo typické stabilizovanie verejných financií a boj s enormným dlhom, sa v roku 2013 pustilo mesto Prievidza do významných investičných akcií, ako boli rekonštrukcie ciest, chodníkov, budovanie centrálnych ihrísk, rekonštrukcia verejného osvetlenia. S podobnou filozofiou počíta aj návrh rozpočtu na rok 2014. Aké projekty čakajú Prievidžanov v budúcom roku?

Základom pri tvorbe rozpočtu sú vždy predpokladané príjmy z podielových daní zo štátneho rozpočtu a vlastné príjmy z daní a poplatkov od obyvateľov. Aj rozpočet na rok 2014 vychádza z týchto štandardov. Návrh čaká proces pripomienkovania zo strany komisií a 10. decembra bude predložený na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu.

Vybrané investičné akcie roka 2014 – obnova ciest, nové osvetlenie, cyklistické chodníky
Návrh rozpočtu na rok 2014 počíta s pokračovaním obnovy ciest a chodníkov. „Do opráv komunikácií plánujeme investovať ďalších 420 tisíc eur,“ uviedla presnú sumu primátorka mesta Katarína Macháčková. V roku 2014 sú naplánované obnovy miestnych komunikácií napríklad Ul. Rázusa, Nábrežná ulica alebo Nábrežie sv. Cyrila. Finančné prostriedky sú naplánované aj na modernizáciu verejného osvetlenia a osvetľovanie ďalších priechodov pre chodcov. Na verejné osvetlenie počíta návrh rozpočtu so sumou 250 tisíc eur.

V tomto roku mesto investovalo do opráv budov materských škôl – napríklad MŠ na Ul. D. Krmana, MŠ na Ul. P. Benického alebo MŠ na Nábreží sv. Cyrila. V roku2014 plánuje pokračovať v týchto investíciách v rozsahu približne 320 tis. €. Opráv sa môžu dočkať ďalšie základné aj materské školy. Zlý stav mestských budov potvrdila aj primátorka mesta: „Roky do týchto budov nikto neinvestoval a tento investičný dlh je enormný. Musíme znížiť náklady na energie práve rekonštrukciami budov. Sú to práce, ktoré už nemôžeme odkladať, pretože na mestských budovách nám postupne padajú stropy.“

Návrh rozpočtu počíta aj s niekoľkými novinkami, ktoré reflektujú požiadavky obyvateľov z verejných zhromaždení. Takouto snahou na vybavenie verejných požiadaviek je napríklad vybudovanie spojovacieho chodníka medzi Necpalmi a Kopanicami v sume 78 tisíc eur. Okrem toho aj vybudovanie novej lávky pre peších cez rieku Nitru pri minigolfovom areáli, s ktorou rozpočet na rok 2014 počíta ako s konkrétnym budovaním samotného diela. Projekt bude spolufinancovaný s mestom Bojnice.

Neutešenú situáciu s parkovaním plánuje chce mesto zlepšiť pridelením finančných prostriedkov na budovanie a opravy existujúcich parkovísk v každom volebnom obvode mesta. O budovaní parkovacích plôch budú rozhodovať poslanci v tom ktorom volebnom obvode, ktorí najlepšie poznajú situáciu v jednotlivých častiach mesta. Projekt revitalizácie mestského parku by nemal skončiť iba vyčistením jazierka. Návrh rozpočtu počíta s vybudovaním chodníka pre cyklistov a korčuliarov v mestskom parku pri rieke Nitre.

Šport v meste dostane stimuly
V rámci dotačnej politiky počíta návrh rozpočtu s poskytnutím finančných prostriedkov pre športovcov v sume 10 tisíc eur, ktoré bude komisia športu rozdeľovať podľa žiadostí jednotlivých klubov. Doplnenie 3.10.2014: Okrem toho je súčasťou návrhu rozpočtu aj čiastka 80 tisíc eur na podporu mládežníckeho športu. Pokračovanie pôvodného článku: Mesto aj naďalej plánuje zabezpečovať z vlastných zdrojov cez dotácie prenájom zimného štadióna, futbalového štadióna, plavárne a cez zmluvný vzťah aj športovej haly. Celkovo na šport sú predpokladané výdavky v rozsahu asi 747 tisíc eur.

Rozpočet ponúka aj mimorozpočtové zdroje
Tak ako v predošlých rokoch chce mesto získať mimorozpočtové finančné prostriedky. Po tvorbe konkrétnych návrhov v predchádzajúcom období, čaká prievidzská radnica na vyhlásenie úspešnosti projektov na kamerové systémy pre detské centrálne ihriská. Rovnako čakáme na výsledok vyhlásenia súťaže na obnovu Námestia J.C. Hronského, kde bola podaná žiadosť na dotáciu v I. polovici roka 2013. Ak získame mimorozpočtové zdroje, môžeme sa pustiť do konkrétnej realizácie už v roku 2014.

Úverová politika
Aby mesto zvládlo investičné výdavky, predpokladá prijatie úveru v rozsahu 990 tis. €, tak ako v každom z predchádzajúcich rokov. Prijatím úveru sa nezvýši úverovú zaťaženosť mesta, pretože v roku 2014 budú postupne splatené až štyri bankové úvery a to konkrétne úver z roku 2004 na financovanie plavárne, z roku 2005 na odkúpenie pavlačových bytov na Ciglianskej ceste, z roku 2007 na výkup pozemkov pod Priemyselný park Prievidza – Západ a z roku 2009.

Návrh rozpočtu na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný. Príjmy a výdavky sú rozpočtované zhodne na čiastku v celkovej sume 26 miliónov 966 tisíc eur. Návrh rozpočtu musí prejsť pripomienkovaním v jednotlivých komisiách ako poradných orgánoch. Jeho definitívnu podobu určia poslanci mestského zastupiteľstva 10. decembra 2013. Návrh rozpočtu si môžete pozrieť TU.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…