7. Jun 2019 7:03

Na zasadnutí v Bojniciach budú schvaľovať akčný plán transformácie

V stredu 12. júna 2019 od 15:00 sa bude v Kultúrnom centre Bojnice konať zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Krajskí poslanci budú schvaľovať Akčný plán plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra.

Akčný plán predložený na schválenie krajskému zastupiteľstvu je už so zapracovávanými pripomienkami z verejných vypočutí, a od pracovnej skupiny, ktorá je zriadená Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Podľa rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ak verejnosť predsedu TSK požiada najmenej 72 hodín pred konaním zastupiteľstva o možnosť vystúpiť na zasadnutí, predsedajúci jej udelí slovo v trvaní maximálne 5 minút. To znamená, že ak má verejnosť záujem vystúpiť na zasadnutí v Bojniciach, požiadať o to treba najneskôr do nedele 9. júna 2019 do 15:00. V určenej lehote musí byť žiadosť doručená, buď písomne na adresu TSK, alebo elektronicky na e-mailovú adresu predseda@tsk.sk. V žiadosti o vystúpenie je potrebné uviesť meno, priezvisko, trvalé bydlisko a telefónny kontakt, ku ktorému bodu programu žiada osoba vystúpiť a stručný obsah plánovaného príspevku.

Pozvánka na XVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Transformácia uhoľného regiónu Horná Nitra – Akčný plán

Materiály na XVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…