12. Nov 2015 8:22

MsZ november 2015

V utorok 10. novembra 2015 zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Čo bolo predmetom rokovania a čo odsúhlasili poslanci?

RTV Prievidza:

Predmetom zasadnutia mestského zastupiteľstva boli nasledovné body:

– Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016

– Kúpa nájomných bytov 2 x 12 b. j. a inžinierskych sietí – Bytový dom 3, Gazdovská ulica, Prievidza a podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania

– Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2015

– Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza spisovateľovi Danielovi Hevierovi pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

– Prenájom nebytového priestoru školského bufetu v areáli ZŠ na Mariánskej ul. v Prievidzi

– Návrh na vyhlásenie OVS na prenájom nebytového priestoru školského bufetu v areáli ZŠ na Rastislavovej ul. v Prievidzi

– Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou

– Informácia o pripravených/ pripravovaných projektoch

– Termíny stretnutí obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ

– Návrh na zmenu v komisii dopravy, výstavby, ÚP a ŽP

– Vyhodnotenie uznesení MsZ

V bode rôzne boli prebraté nasledovné body:

– Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia MŠ na Športovej ulici“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov

– Návrh na zmenu v komisii dopravy, výstavby, ÚP a životného prostredia

– Informácia o termínoch stretnutí obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ – jeseň – 2015

– Informácia o zmene termínu rokovania MsZ v mesiaci december 2015

– Informácia o zámere reštrukturalizácie úverov mesta a obchodných spoločností v zakladateľskej pôsobnosti mesta Prievidza

Priblíženie k jednotlivým bodom prinesieme v samostatných článkoch. Kompletné materiály sú k dispozícií TU: http://www.prievidza.sk/samosprava/zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva/11-zasadnutie-10-november-2015/

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…