26. Jan 2011 19:37

Mestské zastupiteľstvo schválilo stavbu bytov aj zmeny v komisiách

Prvé rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2011 otvorila primátorka mesta Katarína Macháčková, privítala prítomných a nasledoval bohatý program. V ňom poslanci o.i. schvaľovali zmenu v odmeňovaní primátorky a jej zástupkyne na ich vlastný podnet,rozhodovali o výstavbe nájomných bytov, rozšírení komisií, či novom náčelníkovi Mestskej polície v Prievidzi.Medzi prvými bodmi rokovania poslanci schválili vzhľadom na nové finančné pásma a zmeny v legislatíve návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, ŠJ pri MŠ a ZŠ. Rovnako schválili aj návrh VZN mesta Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011. V krátkom slede sa schválil aj návrh VZN mesta Prievidza č. 110/2011 o organizácii miestneho referenda a nasledovalo schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2011. Hlavný dôraz sa bude dávať na dodržiavanie spracovávania účtovníctva a najmä dodržiavanie náležitostí účtovných dokladov v spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., Prievidza, kontrolu dodržiavania podmienok hospodárnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami so zreteľom na šport, vykonávanie inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov u právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v Zariadení pre seniorov Prievidza a vykonanie ďalších kontrol.

Významným bodom rokovania boli zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva, keď na návrh primátorky mesta došlo k rozšíreniu komisií zo sedem na osem, čo sa dosiahlo rozčlenením komisie školstva, kultúry a športu na komisiu školstva a kultúry a komisiu športu. Hlavnou náplňou činnosti komisie športu bude okrem spolupráce na organizovaní športových podujatí a posudzovaní žiadostí o dotácie aj vypracovanie koncepcie športu na území mesta. Preto sa kládol dôraz na obsadenie komisie športu hlavne odborníkmi z radov poslancov aj neposlancov a komisia bude pracovať v 11 člennom zložení : predseda komisie športu – Ing. Branislav Bucák, z radov poslancov sú členmi MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD., Marcel Dobrovodský, Mgr. Pavol Takáč, Ing. Richard Takáč a Mgr. Ľubomír Vida a neposlancami sú Jozef Dadík, Róbert Frimmel, Ing. Peter Hupka, Ing. Daniel Mačuha a Ivan Vaňo. Za zapisovateľku komisie športu bola zvolená Renáta Petrášová. V komisii školstva a kultúry zostala predsedníčkou Helena Dadíková, ďalej zvolilo MsZ štyroch členov z radov poslancov – Gabriela Čaudera, Mgr. art. Antona Bakytu, PaedDr. Eleonóry Porubcovú a Mgr. Ľubomíra Vidu a dvomi neposlancami budú Mgr. Anna Aradyová a Mgr. Ľudmila Húsková. Za zapisovateľku komisie bola zvolená Mgr. Oľga Ďurčenková.

Zmeny sa následne na návrh primátorky mesta dotkli aj finančnej a majetkovej komisie, kde bola za ďalšiu členku zvolená Katarína Čičmancová a za člena komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia bol zvolený MUDr. Gabriel Šimko, MPH. Mestské zastupiteľstvo ďalej vzalo na vedomie informáciu o vzdaní sa Antona Budinského členstva v komisii regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít a na návrh primátorky mesta bol namiesto neho zvolený Ján Pšenák.

Jedným z bodov rokovania bolo konštituovanie novozvoleného krízového štábu mesta, ktorý sa ukázal ako veľmi dôležitý po záplavách z augusta minulého roka. Štáb bol rozšírený o vedúcu Odboru starostlivosti o občana. Zároveň bola ustanovená komisia na prehodnocovanie existujúcich zmluvných vzťahov mesta, kde sa stala predsedníčkou Helena Dadíková a členmi Ing. Roman Gonda, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Ing. Petra Kobetičová, Michal Dobiaš, Ing. Martin Bugár, MVDr. Norbert Turanovič a Mgr. Dagmar Jenisová.

Zásadným bodom rokovania bol aj návrh na zmenu uznesení k stanoveniu platu primátorky a zástupkyni primátorky mesta, ktorý predkladala Helena Dadíková. Ustanovujúce MsZ schválilo plat primátorky mesta a zástupkyne primátorky podľa modelu, ktorým boli odmeňovaní primátori a ich zástupcovia v predchádzajúcich troch volebných období. Keďže bolo zistené, že takýto systém odmeňovania nekomunikuje dostatočne so zákonom, zástupkyňa primátorky navrhla zmenu. Po novom budú odmeny primátorke navrhované na schválenie MsZ podľa §5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v aktuálnom znení a zástupkyni primátorky podľa zákona 369/1990 Zb. v platnom znení až následne podľa náročnosti a kvality práce.

V bode rôzne sa poslanci zaoberali úverovou angažovanosťou, ktorá podľa ratingovej agentúry Mood´ys Investors Service, nie je priaznivá a preto treba hľadať nové formy získavania financií aj reštrukturalizáciou a zmenami, ku ktorým pristúpilo vedenie mesta. Ďalším bodom programu bolo schválenie výstavby štyroch bytových domov s nájomnými bytmi mestom Prievidza v lokalite Necpaly – Gazdovská ulica I. etapa, za podmienky získania dotácie vo výške 20 % a podpory prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške 80 %. Ani novým poslancom nie je ľahostajný osud fontány na Námestí slobody a preto schválili ceny pre Výtvarno – priestorové riešenie fontány na Námestí slobody v Prievidzi v hodnote 1. miesto – 2 000,00 €, 2. miesto – 1 500,00 € 3. miesto – 1 000,00 €.
Ďalším postupom bude spracovanie projektu stavby, ktorého finančná náročnosť bude daná náročnosťou víťazného súťažného návrhu.
Dobrou správou bola aj informácia Ing. Vladimíra Falata, ktorý uviedol, že v otázke budovania parkovacích miest na Ulici M. Rázusa sa počíta až s 900 miestami, z ktorých 95 sa bude realizovať už v tomto roku. Predpoklad začatia stavby je po ukončení majetkoprávneho vyrovnania posledného pozemku.

V oblasti personálnych zmien sa zaoberali poslanci Podnikateľským a inovačným centrom – technologickým inkubátorom Prievidza, (BIC-TI Prievidza), kde schválili JUDr. Katarínu Macháčkovú za zástupcu mesta do funkcie člena Správnej rady.

Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. ako nového zástupcu mesta do predstavenstva spoločnosti PTH, a. s., ktorý nahradí súčasného člena predstavenstva Ing. Vladimíra Meszároša.
Tajnou voľbou poslanci zvolili nového náčelníka Mestskej polície v Prievidzi. Predchádzajúceho JUDr. Mariána Mikulu, ktorý sa ku dňu 24. januára 2011 vzdal funkcie, nahradil Mgr. Ľubomír Pomajbo, ktorý sa svojej funkcie ujal už 25. januára 2011.

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…