3. Sep 2014 10:57

Mestské zastupiteľstvo po letnej prestávke

V utorok 26. augusta 2014 sa konalo 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku.

RTV Prievidza:

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo rozsiahly program :
1) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi.
2) Informatívna správa o činnosti spol. SMMP, spol. s r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebyt. priestorov a Komisionárskej zmluvy za 1. polrok 2014.
3) Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1. – 6./2014.
4) Informatívna správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za 1. polrok 2014.
5) Žiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania.
6) Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., za obdobie 1. – 6./2014.
7) Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za 1. polrok 2014.
8) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie 1. – 6./2014.
9) Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014.
10) Zmluva o spolupráci „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“.
11) Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta. Doplnok bol schválený.
12) Návrhy na udelenie ocenení podľa Štatútu mesta Prievidza pri príležitosti 70. výročia SNP.
13) Kúpa, nájom, predaj majetku mesta.
14) Zriadenie vecného bremena.
15) Rôzne :
• Postúpenie práv a záväzkov zo Zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených s prevádzkou športovej haly na postupníka spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s. r. o.
• Stav budovania obchvatu mesta, ktorý prezentoval predstaviteľ Slovenskej správy ciest Žilina.

K niektorým jednotlivým bodom prinesieme samostatné články. Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa uskutoční 30. septembra 2014.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.