VEREJNÁ VYHLÁŠKA oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Žiadateľ Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza, Stavbárov č. 6, Prievidza, zastupujúci stavebníka Bytový dom ul. Ľ. Ondrejova 1 – 15, Prievidza, podal dňa 14.07.2011 na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby „Zateplenie obvodového plášťa bytového domu ul. Ľ. Ondrejova 1 – 15, Prievidza“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 5001/1,2,3, súp. č. 20728, 20729, 20730, pred jej dokončením, spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby, do 31.10.2012. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom Prievidza, zn. 2.4.3.-03-5369-2009, dňa 10.09.2009, právoplatné 26.10.2009.

zverejnené dňa 22.7. 2011

úplnené znenie dokumentu na stiahnutie:

ico_doc_46