Dodržiavať len zákony je v transparentnom meste málo. Tie stanovuje iba hranice, ktoré nie je možné prekročiť. Transparentné mesto musí robiť viac – viac zverejňovať, používať viac transparentné súťažné metódy pre predaji majetku. Prievidza sa preto rozhodla uplatniť protikorupčné opatrenia v politike predaja a prenájmu majetku, ktoré umožňujú verejnosti spätne kontrolovať čistotu celého procesu. Ich princípom bolo zvýšenie transparentnosti akýchkoľvek operácií s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a zavedenie predaja transparentnými metódami ako sú napríklad verejné obchodné súťaže. Prijaté smernice určujú presný postup pri nakladaní s majetkom mesta a upravujú kompetencie príslušných orgánov mesta. Dôležitá je aj informovanosť obyvateľov, ktorá je zabezpečovaná pravidelným zverejňovaním príslušných dokumentov na stránke mesta Prievidza.

Čo sme urobili?

  • Prijali sme smernicu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza do ktorej sme zakomponovali pripomienky Transparency International Slovensko.
  • Určili sme východiskové minimálne ceny pozemkov pri prevode vlastníckeho práva a východiskové minimálne ceny pri nájme pozemkov, ktoré sú prílohami zásad hospodárenia s majetkom mesta.
  • Zásady hospodárenia s majetkom sú ako smernica zverejnená na internetovej stránke..