Agenda rozhodovania o prenájme či predaji bytov patrí medzi oblasti citlivé na korupčné praktiky. Keďže ide o nakladanie s majetkom verejného sektora, zasluhuje si zvýšenú pozornosť z hľadiska skúmania priestoru pre korupciu a transparentnosť rozhodovania. Z tohto dôvodu bola pri implementácii projektu pozornosť venovaná najmä opatreniam zvyšujúcim informovanosť o bytovej politike mesta. Takisto v oblasti prideľovania miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza, audit poukázal na určité nedostatky, najmä čo sa týka zverejňovania informácií, preto bola pozornosť sústredená na zlepšenie informovanosti prostredníctvom webovej stránky.

Čo sme urobili?