10. Nov 2021 13:58

Mesto získalo ďalšiu podporu na zabezpečenie opatrovateľskej služby

Mestu Prievidza bolo doručené rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom: „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Prievidza“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt sa bude realizovať po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.

Obsahom projektu je pokračovanie v zabezpečovaní poskytovania terénnej opatrovateľskej služby mesta Prievidza v prirodzenom domácom prostredí klienta a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Vďaka získaným finančným prostriedkom bude môcť terénnu opatrovateľskú službu využívať 50 klientov. Cieľovou skupinou projektu sú plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Seniori a zdravotne ťažko postihnuté fyzické osoby musia byť posúdené zdravotnou posudkovou činnosťou a sociálnou posudkovou činnosťou – teda odkázané na opatrovateľskú službu.

O klientov sa bude starať celkovo 30 zamestnancov, ktorí budú poskytovať sociálne alebo asistenčné služby.

Cieľom projektu je zlepšenie a udržanie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám obyvateľov mesta Prievidza vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. Celkové oprávnené výdavku projektu sú vo výške 489 600 eur. Projekt potrvá 21 mesiacov.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…