9. máj 2016 7:19

Mesto prijalo nový program rozvoja mesta

Strategický dokument reflektuje pripomienky poslancov, zástupcov prievidzských firiem aj širokej verejnosti. Program nahradil Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bol platný do konca uplynulého roka.

Program rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023) predstavuje podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja mesta. Obsahom Programu rozvoja mesta Prievidza na obdobie 2016-2023 je analýza súčasného stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a právomocami samosprávy, SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh stratégie rozvoja mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení.

Zámerom Programu rozvoja mesta Prievidza (2016 -2023) je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta ,k zvyšovaniu životnej úrovne a kvality života obyvateľov mesta a zároveň k zlepšovaniu podnikateľského prostredia v meste .
Vzhľadom na charakter predmetného strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu jeho spracovávania , ktorý bol založený na princípe partnerstva je Plán rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023) spracovaný v jednom variante ako výsledok dohody jednotlivých členov partnerstva pri zapracovaní vzniknutých pripomienok.


K predloženému návrhu dokumentu sa mali možnosť vyjadriť výbory volebných obvodov, komisie mestského zastupiteľstva, odborní zamestnanci mesta, tretí sektor, podnikatelia, obyvatelia, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta. Medzi pripomienky od občanov patrilo napríklad vybudovanie viacerých kruhových objazdov na Bojnickej ceste, ale aj pripomienky k separovanému zberu pre bioodpad zo záhrad – rastliny, listy, tráva, ktoré by zlepšili možnosti domáceho kompostovaniu bioodpadu. Program rozvoja mesta Prievidza akceptoval aj pripomienky spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Výsledkom je zosúladenie strategických dokumentov baní a mesta.


Predložené pripomienky boli prerokované v mestskej rade a následne zapracované do návrhu materiálu v znení, ktoré schválila mestská rada. Plán rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023) je súčasťou sústavy základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je členená na strategické a programové dokumenty vypracované na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie. Plán rozvoja mesta Prievidza nadväzuje na ostatné strategické a koncepčné dokumenty na miestnej ,národnej a nadnárodnej úrovni.


Program rozvoja mesta Prievidza na obdobie rokov 2016 – 2023 je verejne prístupný na internetovej stránke mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…