28. Mar 2023 14:07

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov prevzalo z rúk pani primátorky Plaketu Jána Amosa Komenského a 3 učitelia Ďakovné listy. Tieto ocenenie sú poďakovaním za prácu a aktivity, ktoré pedagógovia vykonávajú nad rámec svojich každodenných učiteľských povinností.

ĎAKOVNÉ LISTY

Mgr. Mariana Blanarovičová –  ZŠ, Ul. Sama  Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza – 37 r.
Mgr. Mariana Blanarovičová pôsobí v školstve 37 rokov ako učiteľka predmetov: slovenský jazyk a literatúra a dejepis v ročníkoch 5. – 9. Jej odborné vedomosti, všeobecný prehľad, tvorivý prístup k žiakom z nej robia kvalitného a rešpektovaného pedagóga.

Pravidelne pripravuje žiakov na olympiády zo slovenského jazyka a dejepisu, na literárne súťaže v prednese poézie a prózy, kde sa mnohí z jej žiakov umiestňujú na popredných miestach. Pôsobí aj ako členka okresných komisií predmetových olympiád, podieľa sa na organizovaní rôznych exkurzií a kultúrnych podujatí.

Mgr. Dominik Boško – ZŠ s MŠ, Ul. Pavla Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza – 5 r.
Informatika a dejepis je jeho vyštudovaná aprobácia, no učí aj techniku. Výuku dopĺňa o aktuálne dianie vo svete IT inovácií. Žiakom ponúka veľa zo svojich vedomostí,  pracujú s 3D modelovaním na 3D tlačiarni, s micro:bit robotmi. Tieto inovatívne metódy  zavádza na všetkých svojich vyučovacích predmetoch. Počas dištančného vzdelávania  žiakom poskytol možnosť štúdia aj cez ním vytvorené tutoriálové videá uverejnené na youtube.com. Žiaci sa pri ňom učia aj správnemu používaniu internetu, bezpečnosti a rizikám.  Vedie krúžok Programovanie hrou, zapája sa do rôznych projektov – aktuálne Projekt KROKUS šafran: Projekt realizovaný v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu (HETI) a Múzeom židovskej kultúry. V rámci techniky viedol krúžok „Ukáž čo dokážeš“, v spolupráci s firmou Brose.

Mgr. Katarína Rosinová – ZŠ, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza – 16 r.
Mgr. Katarína Rosinová pracuje v Základnej škole na Mariánskej ulici od roku 2014. Vyučuje predmety: slovenský jazyk a literatúra a hudobná výchova. Počas svojej 16 ročnej pedagogickej praxe sa vypracovala na pedagóga vysokých odborných kvalít. Pôsobí aj ako koordinátorka jazykových a umeleckých súťaží. Pod jej vedením žiaci dosahujú výborné umiestnenia v predmetových olympiádach. Taktiež významne prispieva k úspešnému absolvovaniu testovania žiakov v 9. ročníku, ktorých v rámci záujmovej činnosti každoročne zodpovedne pripravuje.  V profesijnom rozvoji aj v práci využíva IKT. Taktiež publikuje na webovej stránke

PLAKETY JANA AMOSA KOMENSKÉHO

Denisa Matejovičová – MŠ, Ul. Daniela Krmana 334/6, 971 01 Prievidza – 18 r.
Počas 18 rokoch svojej pedagogickej práce pani Denisa Matejovičová systematicky uplatňuje netradičné  inovatívne spôsoby vyučovania, aktivizujúce metódy a formy práce, čím pohotovo reaguje na nové trendy vo výchove a vzdelávaní. Vyniká pedagogickým taktom, dominuje u nej ľudskosť a empatia.  V pracovnom kolektíve  a aj v styku s rodičmi detí presadzuje otvorenú, kultivovanú komunikáciu. Vitalitou a elánom dáva príklad svojim kolegyniam v práci a vie získať pre spoluprácu aj ostatných.

Mgr. Eva Mujkošová – MŠ, Cesta Vladimíra Clementisa 251/12, 971 01 Prievidza – 41 r.
Mgr. Eva Mujkošová už 41 rokov odvádza   vysoko odbornú prácu v oblasti predprimárneho vzdelávania. V materskej škole pracovala ako riaditeľka, učiteľka, vedúca metodického združenia a členka kolégia Zelenej školy. Aktívne a systematicky uplatňuje  inovatívne formy  a metódy vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Aktívne sa podieľa na získavaní finančných zdrojov pre realizáciu aktivít, projektov  a podujatí v materskej škole. Rovnako aktívne pracuje v organizáciách  zameraných na predprimárne vzdelávanie  a to v Spoločnosti pre predškolskú výchovu, kde pôsobila dlhoročne ako predsedníčka regiónu Prievidza aj členka rady a v OMEP – svetovej organizácie pre predškolskú výchovu ako aj v mnohých odborných tímoch pracujúcich na tvorbe a overovaní nových trendov vo výchove a vzdelávaní. Je autorkou a spoluautorkou viacerých významných odborných publikácií, metodických materiálov.

Irena Žáková – MŠ, Ul. Pavla Benického 154/1, 971 01 Prievidza – 25 r.
Irena Žáková je pani učiteľka, ktorá sa počas 25 rokov  pedagogickej kariéry venovala deťom vo viacerých vekových kategóriách – začínala pri tých najmladších v jasličkách, prešli jej rukami deti v školskej družine, aj deti v jazykovej škole a od roku 2013 pracuje ako učiteľka v materskej škole. Rešpektuje  potreby a záujmy každého dieťaťa, každé je pre ňu individuálnou osobnosťou. V materskej škole je koordinátorkou projektu ,,Zachráňme planétu Zem“. V rámci tohto projektu sa podieľa na organizovaní aktivít spojených s environmentálnou výchovou, prebúdza tak u detí uvedomelé správanie k prírode formou inovatívnych metód, ktoré sú zamerané na intenzívne zážitky a aktívne zapojenie detí  aj rodičov.

Mgr. Miroslava Hotáková – Spojená škola Internátna, Úzka 2 – 28 r.
Už viac ako 28 rokov sa Mgr. Miroslava Hotáková venuje žiakom so zdravotným znevýhodnením ako učiteľka, v súčasnosti na ročníkoch 1 – 4 a v prípravnom ročníku. Dlhé roky vychovávala a vzdelávala žiakov s ťažkým  mentálnym postihnutím v C variante. Vo svojej práci využíva individuálne terapeutické prístupy, ktoré uplatňuje aj pri práci s klientmi v Centre špeciálnopedagogického poradenstva ako odborný zamestnanec. Počas tejto práce využíva multisenzorickú rehabilitačnú  miestnosť SNOEZELEN, je autorkou projektu „Bublinka“. Svojim odborným prístupom k žiakom, klientom a rodičom  cennými radami  pomáha zlepšovať kvalitu života rodín, ktoré vychovávajú detí so zdravotným znevýhodnením.

Bc. Ján Mečiar – CVČ, Ul. K. Novackého 14 – 38 r.
Bc. Ján Mečiar  začal pracovať ako samostatný pedagogický zamestnanec vo vtedajšom  Mestskom dome detí a mládeže Prievidza, neskôr od roku 1982 v Centre voľného času v oddelení Techniky. Je jedným z prvých „krúžkarov“ raketového modelárstva nielen ako pedagóg, organizátor celoslovenských súťaží i rozhodca. Medzi jeho zverencami sú niekoľkonásobní majstri Európy i sveta v rôznych kategóriách. Svojou dôslednou a trpezlivou prácou, inovatívnym prístupom k práci prispel k rozšíreniu a propagácií novej takzvanej „kráľovskej kategórie“ raketového modelárstva S8E – rádiom riadený raketoplán. V súčasnosti rozvíja u detí predovšetkým manuálne zručnosti, učí ich trpezlivosti, logickému mysleniu a to v záujmových útvaroch lietajúci a historický modelár. Vedie aj  záujmový útvar 3D tlač.

Mgr. Daniela Hajrová – ZŠ, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza – 27 r.
Mgr. Daniela Hajrová sa počas 27-ročnej pedagogickej praxe  vypracovala na pedagóga vysokých odborných kvalít. Od roku 2014 pracuje v Základnej škole na Mariánskej ulici. Vyučuje predmety prvého stupňa, informatiku a matematiku na druhom stupni. Zodpovedá za úspešnú organizáciu školských súťaží iBobor a Pytagoriáda,  žiakov zapája aj do iných  súťaží, školských a mimoškolských aktivít, čím dáva priestor vyniknúť ich talentu a rôznorodým záujmom. Na zvýšenie profesionálneho rastu absolvovala rôzne formy vzdelávania a získala množstvo osvedčení a certifikátov. Získané poznatky aplikuje do edukačného procesu. Publikuje na webovej stránke školy.

Katarína Kulichová – Súkromná spojená škola,  Ul. Martina Falešníka 8 – 30 r.
Pani Katarína Kulichová   je vychovávateľkou v školskom klube detí v Súkromnej spojenej škole v Prievidzi od septembra 2014. Cenné skúsenosti nadobudnuté 30 ročnou aktívnou prácou s veľkou pokorou a nadšením odovzdáva  mladším kolegyniam a  je nápomocná aj rodičom. Svoje pracovné povinnosti si plní mimoriadne svedomito.  Svoj vrelý vzťah k Slovensku vkladá do sŕdc aj deťom.  Svojou prácou prispieva k dobrému menu školy. 

Mgr. Anna Lukačovičová – ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza – 22 r.
Pani učiteľka Anna Lukačovičová je skúsenou učiteľkou pre 2. stupeň základnej školy s aprobáciou matematika a chémia. Pedagogickej práci sa venuje 22 rokov ako triedna učiteľka, vedúca predmetovej komisie pre prírodovedné predmety. Je školskou koordinátorkou finančnej gramotnosti a programu Viac ako peniaze. V mimovyučovacom čase organizuje obľúbené školské súťaže pre žiakov a zamestnancov školy – Turnaje v riešení Sudoku, IQ Puzzle a Majster násobilky. Dlhodobo kvalitne pripravuje  žiakov na predmetové súťaže a olympiády. V uplynulých rokoch dosiahli žiaci pod  jej vedením  úspechy v matematickej a chemickej olympiáde, Pytagoriáde, v súťaži Matematický klokan a Pangea  s úspešným umiestnením  v okresných, krajských i celoslovenských  kolách. Je  autorkou  projektu „Preskúmajme chémiu moderne“ s finančnou podporou Raiffeisen banky. V Medzinárodnej súťaži štatistických posterov ISLP poster competition 2014-2015  žiaci pod jej vedením získali 1. miesto v národnom kole a účasť na medzinárodnom kole.

Mgr. Mária Mačuhová – Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Ul. A. Hlinku 44 – 30 r.
Mgr. Mária Mačuhová sa stala učiteľkou už pred 30 rokmi, učí na prvom stupni ZŠ. Pracovná atmosféra v jej triede je tvorivá, aktívna i náročná. Systematicky zvyšuje motiváciu žiakov v učení inovatívnymi metódami, napr. práca v skupinách, dramatizácia, Hejného matematika. Pre žiakov pripravuje veľké množstvo vzdelávacích materiálov, ktoré ochotne poskytuje všetkým učiteľom Slovenska cez platformu Zborovňa. Opakovane každý mesiac získava ocenenie o najaktívnejšieho prispievateľa učebných materiálov na spomínanom vzdelávacom portáli za Trenčiansky kraj. Okrem toho vedie žiakov k účasti vo výtvarných súťažiach, kde žiaci pod jej vedením získavajú ocenenia na celoštátnej úrovni. Mária Mačuhová pracuje aj na svojom ďalšom rozvoji, v roku 2022 absolvovala mentoringovo- rozvojový program učiteľov  LEAF pod názvom Premena školy zvnútra.

Mgr. Elena Melušová – Súkromná spojená škola,  Ul. M. Falešníka 8 – 21 r.
Mgr. Elena Melušová  je učiteľka primárneho vzdelávania v Súkromnej spojenej škole v Prievidzi  od septembra 2017, no v školských službách je 21 rokov. Tvorivým a inovatívnym prístupom  v edukačnom procese približuje žiakom prvé písmená, slová a čarovanie s číslami.  Pedagogickú prácu obohacuje o nové myšlienky a tým  získava aj kolegyne k aktívnej participácii.  Je oporou začínajúcim kolegyniam, milou a počúvajúcou pani učiteľkou a odbornou pomocou pre rodičov.

Mgr. Ľudmila Moravčíková – ZŠ, Rastislavova ul. 416/4, 971 01 Prievidza – 23 r.
Mgr. Ľudmila Moravčíková, pracuje v školstve 23 rokov, dlhodobo ako výchovná a kariérová poradkyňa a posledné 4 roky aj ako zástupkyňa riaditeľky školy. Jej práca je vysoko profesionálna, sústavne sa vzdeláva v oblasti inovatívnych metód a foriem práce, ktoré sa snaží zavádzať aj do vyučovania svojich predmetov – matematika a fyzika. Je tvorcom viacerých digitálnych vzdelávacích materiálov, ktoré vytvorila v rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Svoje dlhoročné skúsenosti z praxe využila aj ako spoluautorka Zbierky úloh z matematiky. Aktívne  spolupracuje s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, koordinuje činnosť podporného inkluzívneho tímu v škole. Ako kariérová poradkyňa spolupracuje na národnom projekte Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy, ktorého hlavným cieľom je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných odborov. 

Mgr. Eva Velická – ZŠ, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza – 28 r.
Mgr. Eva Velická sa pedagogickej činnosti venuje 28 rokov, momentálne na pozícií zástupcu riaditeľky školy. K funkcií sa prepracovala po modernom, ľudskom a vysoko odbornom vedení žiakov,  či už ako učiteľka 1.stupňa, kde vynikala najmä vo výtvarnom umení, alebo aj po rozšírení si špecializácie učiteľstva anglického jazyka pre 1.stupeň ZŠ. Pani zástupkyňa je dôsledná, kreatívna a empatická či už k vedeniu alebo samotným zamestnancom školy.

Mgr. Anežka Wágnerová – ZŠ, Ulica Pavla  Jozefa Šafárika 3, 971 01 Prievidza – 15 r.
Mgr. Anežka Wágnerová je učiteľkou na ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3 v Prievidzi. Vyučuje anglický jazyk, občiansku náuku a etickú výchovu. Počas 15 rokoch pedagogickej praxe   pracovala  ako triedna učiteľka, zároveň je koordinátorkou školského parlamentu a koordinátorkou výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Vo svojej práci vo veľkej miere využíva inovatívne, progresívne formy a metódy, aktívne sa zúčastňuje mimoškolských podujatí školy. Jej žiaci počas pedagogickej praxe dosiahli veľmi dobré výsledky v olympiáde v anglickom jazyku. Pravidelne počas školských rokov nacvičovala so žiakmi divadlo v anglickom jazyku, s ktorým sa predstavili v rámci dňa jazykov pre mladších žiakov na dni otvorených dverí pre rodičov a žiakov. Aktívne sa spolu so žiakmi zapája rôznymi aktivitami do Dní dobrovoľníctva či zorganizovaniu aktivít pre žiakov nižších ročníkov pod názvom ,,Rozprávkový večer“.

Ing. Mariana Harvišová – Obchodná akadémia, Františka Madvu 2, 971 01 Prievidza – 34 r.
Hoci je Ing. Mariana Harvišová absolventkou Vysokej školy poľnohospodárskej, Prevádzkovo-ekonomickej fakulty v Nitre, pedagogickej činnosti sa začala venovať pred 34 rokmi. Počas svojej pedagogickej dráhy bola viackrát triednou učiteľkou, je predsedom Rady školy pri OA Prievidza, pracuje ako členka Územnej školskej rady v Trenčíne, je predsedníčkou výboru odborovej organizácie. Pravidelne sa podieľa na tvorbe školských vzdelávacích programov, na príprave maturitnej skúšky z praktickej odbornej zložky. Je dlhoročným pedagogickým pracovníkom, ktorý pracuje v prospech rozvoja odborného vzdelávania v škole. Svoju profesionalitu a pedagogické kvality dokazuje nielen každodenným učením, ale aj  pôsobením v predmetových a školských maturitných komisiách na viacerých stredných školách.

Mgr. Daniela Kozáková – SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1,  971 01 Prievidza – 37 r.
Počas svojho 37-ročného pedagogického pôsobenia pracovala Mgr. Daniela Kozáková  ako učiteľka anglického jazyka, dejepisu a ruského jazyka, bola triednou učiteľkou. Je dlhoročnou vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov, predsedníčkou školskej aj predmetovej maturitnej komisie a hodnotiteľkou výsledkov externých častí skúšok alebo testovania. Podieľa sa na organizovaní olympiád z cudzích jazykov a prekladateľských súťaží. Zabezpečuje netradičné hodiny anglického jazyka v spolupráci s divadlami, ktoré hrajú pre žiakov v anglickom jazyku. Pod jej vedením sa členovia predmetovej komisie zapájajú aktívne do projektov zameraných na zážitkové učenie, a projektu Erasmus +, ktorý je zameraný na rozširovanie odborných kompetencií žiakov, ale aj na komunikáciu v cudzom jazyku, či už ide o anglický, nemecký alebo španielsky jazyk.

Mgr. Monika Matiašková –  SZŠ, Vinohradnícka ul. 8A – 24 r.
Mgr. Monika Matiašková  je zanieteným pedagógom už 24 rokov.  V rokoch 2008 – 2021 pracovala ako učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov na SOŠ obchodu a služieb, Prievidza, od 1.9.2021 pôsobila v Strednej zdravotníckej škole v Prievidzi ako zástupkyňa pre technicko-ekonomické činnosti, momentálne pôsobí ako učiteľka etickej, náboženskej a občianskej výchovy. V pedagogickej činnosti je  tvorivá a inovatívna, vyučovacie hodiny ozvláštňuje rôznymi humanistickými aktivitami, napr. maratón písania listov na podporu nespravodlivo odsúdených, preventívnymi aktivitami, aktivitami finančnej gramotnosti, v škole organizuje charitatívne zbierky napr. Zbierka pre Ukrajinu či Biela pastelka. 

Mgr. Ján Opálený – Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01  Prievidza – 38 r.
Športový život v prievidzskom gymnáziu má už 38 rokov svoje nesporné kvality práve vďaka Mgr. Jánovi  Opálenému. Vynikajúce meno našej škole a aj nášmu mestu robil  ešte ako študent nášho gymnázia ziskom niekoľkých titulov Majster Československa. Jeho láska k športu pretrvala po celý život a šport popularizuje ďalej ako učiteľ telenej výchovy. V škole nadchol žiakov pre mladý  netradičný šport –  florbal, ktorý sa stal u  študentov jedným z najpopulárnejších športov.

Mgr. Miroslava Šimová – SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1,  971 01 Prievidza – 17 r.
Od začiatku svojho pedagogického pôsobenia, teda 17 rokov,  pracuje Mgr. Miroslava Šimová ako učiteľka anglického jazyka. Okrem vyučovania svojich aprobačných predmetov vykonáva funkciu triednej učiteľky a je aktívnou členkou predmetovej komisie cudzích jazykov. V predmetovej komisii sa aktívne zapája do organizovania projektov zameraných na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu Erasmus +, s čím súvisí aj jej prekladateľská činnosť. Ďalším vzdelávaním získala Osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej aj predmetovej maturitnej komisie a hodnotiteľa výsledkov externých častí skúšok alebo testovania. Je neodmysliteľnou súčasťou dobrovoľníckych, charitatívnych aktivít organizovaných Žiackou školskou radou.

Elena Šramková –  Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola na Nábr. J. Kalinčiaka 4, 971 01  Prievidza – 20 r.
Elena Šramková nastúpila s dlhoročnou praxou v stravovacích prevádzkach do Odborného učilišťa na Nábr. J. Kalinčiaka 4 v Prievidzi v r. 1999 ako pedagogický zamestnanec – majster odbornej výchovy. Počas svojej pedagogickej praxe systematicky pripravovala na záverečné skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením (s mentálnym postihnutím) tak, aby sa ako budúci kuchári mohli uplatniť v stravovacích zariadeniach. Pri vyučovaní odborného výcviku používala moderné vyučovacie metódy, najviac projektové vyučovanie. Každoročne bola členkou tímu, ktorý organizoval  spoločne so žiakmi krátkodobé projekty zamerané na gastronómiu. Svojimi kreatívnymi nápadmi sa každoročne podieľala na projekte „Deň remesiel“.

Bc. Vladimír Štajnoch – Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola na Nábr. J. Kalinčiaka 4, 971 01  Prievidza – 40 r.
Bc. Vladimír Štajnoch nastúpil do Odborného učilišťa na Nábr. J. Kalinčiaka 4 v Prievidzi v r.  2003 ako pedagogický zamestnanec – majster odbornej výchovy s dlhoročnou praxou v odbore stavebná výroba. Dlhoročné skúsenosti zo stavebnej výroby získal priamo na stavbách a iných stredných odborných školách. Počas 40-ročnej pedagogickej praxe na praktickom a teoretickom vyučovaní pripravoval žiakov so zdravotným znevýhodnením – budúcich murárov na úspešné ukončenie 3-ročného štúdia. Na teoretickom vyučovaní svoje poznatky na stavbách spájal  s využívaním IKT. Pravidelne pripravoval žiakov na celoslovenské súťaže, na ktorých jeho žiaci získali medailové pozície.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…