7. Aug 2023 10:45

Mesto Prievidza odstraňuje invázne druhy rastlín

Invázne rastliny sú nebezpečné a často dokážu zmeniť ráz celých lokalít. Život rastlinných spoločenstiev však nie je čiernobiely, takže za špecifických okolností sa dajú v krajine využiť aj invázne druhy, no pri zanedbanej či nesprávne realizovanej krajinotvorbe sa môžu agresívne chovať aj druhy, ktoré sa za invazívne nepovažujú.

Súčasná legislatíva je jasná a sadenie invazívnych druhov rastlín jednoznačne zakazuje. V minulosti sa však niektoré agresívne druhy drevín cielene vysádzali. Napríklad invázny javorovec jaseňolistý veľmi dobre znáša mestské prostredie, ktoré nie je vždy vhodné pre rast stromov. Znáša výkyvy teplôt, sucho, zasolenú pôdu a je odolný voči chorobám a škodcom. Je silnou konkurenciou pre pôvodné druhy a dokáže sa v mladosti vyvíjať v tieni. Prvý záznam o jeho šírení na Slovensku pochádza z roku 1794 a v súčasnosti sa prejavuje v ekosystémoch ako cudzí prvok.

Z dôvodu veľmi dobrej reprodukcie bol v minulosti často vysádzaný na uliciach, na zelených plochách a živých plotoch ako okrasná drevina. V lesníctve bol využívaný na ochranu pôdy. Odtiaľ sa od 90. rokov minulého storočia stále viac šíril do prirodzených biotopov. Spočiatku sa obmedzoval na teplejšie oblasti s vysokou hladinou podzemnej vody. V posledných desaťročiach sa však šíri i v intraviláne mesta Prievidza, na okrajoch komunikácií, v okolí železničných staníc, rumovísk, na hospodárskych dvoroch či skladovacích plochách.

Boj proti rozširovaniu javorovca jaseňolistého je náročný a je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň pretože ohrozujú pôvodné dreviny. Podľa § 47 odseku (4) písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov.

Mesto Prievidza bude v čase od 31. 07. 2023 do 14. 08. 2023 zabezpečovať výrub invázny drevín – javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) s následným vyfrézovaním pňov.

„Práce bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba, dreviny budú označené nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru. Výrub bude prebiehať na presne určených lokalitách a to najmä Ulica S. Chalupku, Ulica J. Jesenského, Ulica K. Nováckeho. Spolu bude odstránených 34 ks drevín“ dodáva Ing. Lenka Haragová, referentka ŽP – ochrany prírody a krajiny.

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…