25. Aug 2023 13:44

Mesto Prievidza má vyrovnaný rozpočet aj po II. zmene rozpočtu

Na augustovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol schválený návrh II. zmeny rozpočtu mesta v roku 2023. Zmena rozpočtu bola opodstatnená na základe aktualizovaných požiadaviek správcov rozpočtových prostriedkov a na základe predpokladaného plnenia príjmov a čerpania výdavkov.

V II. zmene rozpočtu mesta sa celkové príjmy a výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu 893 599 € a rozpočet mesta bude po schválení II. zmeny vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 56 895 441 €.

Bežné príjmy sa zvyšujú

Dochádza k zvýšeniu bežných príjmov o 784 954 €. Medzi hlavné faktory zvýšenia patrí napríklad vyšší príjem z transferov zo štátneho rozpočtu o 969 800 € a príspevok na odídenca z rozpočtu MV SR o 65 481 €. Naopak zníženým príjmom je výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve na úrovni – 470 247 €. Taktiež sa zvyšuje príjem z bežných transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o 11 582 €. Príjmy sú vyššie z dôvodu navýšenia štátneho príspevku na ubytovanie odídencov na základe predloženej žiadosti Okresnému úradu v Prievidzi o 65 481 €. Ďalšie zvýšenie príjmov je z dôvodu, zvýšenie príspevku z environmentálneho fondu vo výške 103 353 €, zvýšenia dotácie na Voľby do NR SR v roku 2023 vo výške 14 700 € a zvýšenia príjmov vo výške 45 224 € k projektu „Výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny Materská škola Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi a Materská škola Ul. J. Matušku v Prievidzi z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Medzi dobré správy v II. zmene rozpočtu patrí zvýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu pre neziskovú organizáciu Harmónia a Zariadenia pre seniorov v Prievidzi vo výške 58 158 €.

V jednotlivých programoch  sa upravil rozpočet výdavkov,podľa požiadaviek predložených správcami rozpočtových prostriedkov. Pôvodne schválené položky rozpočtu boli v návrhu II. zmeny upravené, z dôvodu zreálnenia a prispôsobenia výdavkov.

Bežné výdavky rozpočtu

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa bežné výdavky zvyšujú o 648 308 €. Medzi hlavné faktory patrí zvýšenie výdavkov na energie, zber biologicky rozložiteľného odpadu, zvýšenie výdavkov za tovary a služby biodegradovateľné vrecká (BRKO – príspevok z environmentálneho fondu) vo výške dohromady 237 350 €. Bežné výdavky, boli navýšené aj v kapitole doprava na transfer SAD Prievidza o sumu 409 848 €. Tieto výdavky sa využijú na splatenie záväzkov z minulého finančného obdobia. Navýšenie bežných výdavkov o 43 300 € predstavuje aj údržba a oprava chodníkov, komunikácií, a dopravného značenia. Na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza boli v II. zmene rozpočtu vyčlenené prostriedky vo výške 25 000 €.

Kapitálové príjmy a výdavky

II. zmena rozpočtu musí reflektovať aj bilanciu medzi kapitálovými príjmami, ktoré sú naplánované vo výške 144 932 € a kapitálovými výdavkami vo výške 249 091 €. Kapitálové výdavky predstavujú nákup softwéru a upgrady systémov vo výške 45 000 €, dofinancovanie spevnených plôch na Svätoplukovej ulici vo výške 15 000 € a realizácia spomínaných opatrení na MŠ Ul. J. Matušku a MŠ Nábr. Sv. Cyrila na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny vo výške spolu 62 944 €. Ku kapitálovým výdavkom sa pridávajú aj dofinancovanie rekonštrukcie športovej haly vo výške 10 000 € na základe predpokladaného plnenia realizačných prác a rekonštrukcia a modernizácia rozvodne NN v športovej hale vo výške 7 000 € a deberierizácia objektov v ZPS Ul. J. Okáľa vo výške 15 000 €.

Po II. zmene rozpočtu sa predpokladá stav vo fondoch mesta k 31. 12. 2023 vo výške 637 342 €. Celkové zníženie použitia Rezervného fondu vo výške 61 287 € pozostáva zo zvýšenia o 129 159 € na kapitálové výdavky a zníženia o 190 446 € na bežné výdavky. Predpokladaný stav Rezervného fondu po II. zmene bude vo výške 559 725 €.

Zvýšenie použitia Fondu rozvoja bývania vo výške 25 000 € bude použité, na obnovu a rozvoja bytového fondu mesta. Predpokladaný stav Fondu rozvoja bývania po II. zmene bude vo výške 77 617 €.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…