3. Oct 2018 7:13

Mesto Prievidza informuje o povinnosti čipovania psov

Mesto Prievidza v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len zákon o veterinárnej starostlivosti) v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:

• zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona o veterinárnej starostlivosti transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku

• a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona o veterinárnej starostlivosti v prechodnom období – najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá, ako uvádza § 54g ods. 2 prechodných ustanovení zákona o veterinárnej starostlivosti.

Podľa § 19 ods. 8 zákona o veterinárnej starostlivosti označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona o veterinárnej starostlivosti je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Podľa § 48 ods.1 zákona o veterinárnej starostlivosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.