15. Mar 2013 7:47

Mesto Prievidza dostalo konečne po ôsmich mesiacoch rozhodnutie

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo) poslalo mestu Prievidza rozhodnutie v ktorom zamieta rozklad mesta zo dňa 18.júla 2012 ohľadom vyradenia Základnej školy Mariánska a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení a teda škola nemohla byť zrušená.

Podľa platnej legislatívy mala rozkladová komisia rozhodnúť do 60 dní, no jej rozhodovanie trvalo celých osem mesiacov. Išlo o závažný právny akt, ktorý priamo súvisí s možnosťami mesta vo financovaní školstva vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Inak povedané, nová legislatíva na úseku financovania originálnych kompetencií platná od 1. 1. 2013, ktorá nepriaznivo zasiahla do zabehnutého výchovnovzdelávacieho procesu v prebiehajúcom školskom roku a nevyradenie ďalšej školy zo siete škôl, dostalo mesto do finančného deficitu v originálnych kompetenciách o 360 845 €. Na tomto deficite sa súčasti ZŠ Mariánska (školský klub detí, školská jedáleň, bývalé školské stredisko záujmovej činnosti -od. 1.1.2013 centrum voľného času) podieľajú objemom finančných prostriedkov 100 693 €.

Mesto Prievidza preto musí pristúpiť k ďalším nepopulárnym racionalizačným opatreniam. V týchto dňoch odbor školstva a starostlivosti o občana, spolu so základnými školami a školskými zariadeniami ,prijímajú úsporné opatrenia, ktoré boli zatiaľ vyčíslené v sume 180 785 €. Oproti vyššie uvedenému deficitu zostáva ešte nedofinancovaných 143 940 €, čo bude predmetom ďalších návrhov a hľadaní zdrojov.

Okrem uvedeného by v prípade vyradenia ZŠ Mariánskej zo siete škôl, boli zo zrušenej školy prerozdelené normatívne prostriedky v objeme 418 975 € medzi ostatné školy, čím by sa vylepšila finančná situácia zostávajúcich škôl. Keďže sa jej vyradenie neuskutočnilo, mesto musí požiadať ministerstvo minimálne o 200 000 € v dohodovacom konaní.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…