2. Jul 2024 9:57

Mesto Prievidza chce posilniť kybernetickú bezpečnosť


Negatívne dopady potenciálneho kybernetického útoku resp. iného incidentu namiereného proti samospráve sú vysoké. Medzi závažné riziká patrí o. i. tiež riziko neoprávneného použitia údajov. Preto Mesto Prievidza po dôkladnej analýze a príprave predložilo žiadosť o poskytnutie NFP k projektovému zámeru – Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Hlavným cieľom projektu na ktorý by mesto Prievidza chcelo získať NFP vo výške 410 536,14 eur je zvýšenie kvality organizácie kybernetickej a informačnej bezpečnosti, (ďalej len „KIB“), zvýšenie kvality riadenia rizík KIB,  zabezpečenie bezpečnosti prevádzky informačných systémov (ďalej len „IS“) a sietí vrátane sieťovej a komunikačnej bezpečnosti, zaznamenávanie udalostí a monitorovanie a riešenie KIB incidentov a zabezpečenie kontinuity prevádzky IS prevádzkovateľa základnej služby.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…