15. Jun 2023 14:40

Mesto plánuje presťahovať MŠ Športová

Z dôvodu zefektívnenia prevádzky MŠ Športová ul. a poskytnutia modernejšieho zázemia pre deti, mesto navrhuje presťahovanie MŠ na Športovej ulici do už čiastočne zrekonštruovaných priestorov ZŠ s MŠ Ul. Malonecpalská. Pre potreby MŠ sú v súčasnosti voľné 4 triedy na poschodí, ktoré by plne pokryli kapacity MŠ Športová ulica. V prípade potreby je možné ďalšie dve triedy uvoľniť na prízemí.

Vytvorenie adekvátneho priestoru pre MŠ si vyžaduje stavebno-technické úpravy, ktoré sa odhadujú vo výške cca 60 000 – 70 000 eur. Presunom MŠ mesto navyše ušetrí ročne viac ako 120 000 eur na prevádzkových nákladoch, energiách a vykurovaní.

Budova MŠ na Športovej ulici je materiálno – technicky zastaralá a vyžaduje si komplexnú rekonštrukciu za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a zlepšenia technického stavu vnútorných priestorov, technických a technologických rozvodov. Odhadované náklady na komplexnú rekonštrukciu predstavujú sumu 1,2 mil. eur, v závislosti od vývoja cien za stavebný materiál a práce.

„Chcela by som ubezpečiť rodičov, že nemusia mať obavy o umiestnenie svojich detí do materských škôl. Kapacita materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza je 1 160 detí. V tomto školskom roku navštevuje MŠ 1154 detí, z toho 113 detí je dokonca mladších ako 3 roky a boli prijaté do MŠ práve z dôvodu doplnenia voľných kapacít MŠ. Navyše presunom MŠ Športová nedôjde k redukcii tried a počítame s umiestnením všetkých detí,“ vysvetľuje vedúca odboru školstva Mgr. Beata Révayová.

Jeden pavilón budovy MŠ Športová mesto poskytlo v minulosti do prenájmu Regionálnemu úradu školskej správy v Trenčíne, ktorý je zriaďovateľom Spojenej školy internátnej na Úzkej ulici v Prievidzi určenej pre zdravotne znevýhodnené deti. Spojená škola internátna prevádzkuje v týchto priestoroch 3 triedy MŠ, ktoré navštevuje spolu 21 detí.

„Ani rodičia týchto detí sa nemusia báť, že by nemali kam deti umiestniť. Využívanie prenajatých priestorov na prevádzku materskej školy bolo pre Spojenú školu internátnu prechodné riešenie, ich snahou je vybudovanie vlastných priestorov v areáli školy na Úzkej ulici. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne nám potvrdil, že na tento projekt získali finančné prostriedky z európskych fondov a majú vydané už i stavebné povolenie. Priestory MŠ Športová teda sami do budúcna neplánujú využívať,“ doplnila Révayová.

V súvislosti s navýšením kapacity ZŠ s MŠ Malonecpalská mesto plánuje aj úpravu dopravného riešenia, aby miestne komunikácie boli pripravené na zvýšenie intenzity dopravy v danej lokalite. Počíta sa aj s navýšením parkovacích miest.

Čo sa stane s budovou MŠ Športová zatiaľ nie je definitívne rozhodnuté. Mesto sa využitím budovy bude intenzívne zaoberať. Vzhľadom nato, v akom stave sa budova nachádza a aké investície vyžaduje, sa zatiaľ ako najvýhodnejšie riešenie javí jej zaradenie do obchodnej verejnej súťaže.

Návrh bude prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26.6.2023

Video k článku

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…