10. Jun 2019 12:44

Mesto ocenilo najlepších žiakov

Dnes v obradnej sieni primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková a viceprimátor Ľuboš Jelačič odovdzali ocenenia najlepším žiakom prievidzských škol.

Základná škola s materskou školou, Ulica P.Dobšinského 746/5

Simušiak Adam – žiak 5. ročníka, ktorý sa aktívne zúčastňuje mnohých školských súťaží, no najvýraznejšie úspechy dosiahol tento rok v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto v krajskom kole a účasť v celoslovenskom kole prehliadky v prednese slovenskej poézie a prózy v 2. kategórii.
Wohlandová Simona – žiačka 6. ročníka – získala 1. miesto v celoslovenskom kole literárnej súťaže s názvom: SVET PODĽA MŇA, v ktorej súťažila so svojou vlastnou básňou. V nej predstavila názor na ideálny svet, v ktorom sa dodržiavajú práva detí.
Hudec Tomáš – žiak 6. ročníka – získal 2. miesto v celoslovenskom kole v literárnej súťaži s názvom: SVET PODĽA MŇA, v ktorej súťažil so svojou vlastnou básňou. Vystihuje v nej víziu zmeny sveta podľa svojej predstavy.
Bešina Nikolas – žiak 8. ročníka – získal 3. miesto v celoslovenskom kole vo výtvarnej súťaži s názvom: SVET PODĽA MŇA, v ktorej súťažil so svojím vlastným výtvarným návrhom na tému dodržiavania práv detí. Súťaž sa konala pri príležitosti 30. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa a vyhlásilo ju Veľvyslanectvo SR v Bratislave.

Kohútová Enola je žiačkou 7. ročníka. V celoslovenskej súťaži Kalokagatia získala 3. miesto so svojím výtvarným návrhom s názvom Športový vzor. Vyhlasovateľom športovej a kultúrnej časti súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách.
Športové nadšenie basketbalového družstva žiačok sa zúročilo získaním 2. miesta v krajskom kole trenčianskeho kraja majstrovstiev Slovenska v basketbale starších žiačok v Starej Turej.

Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza

Bianka Štorcelová je žiačkou 8.B triedy. V tomto školskom roku získala 1.miesto v okresnom kole biologickej olympiády. V krajskom kole olympiády obsadila najvyšší post – 1. miesto a postúpila na celoslovenské kolo, kde sa umiestnila na 5. mieste.
Šarlota Šoltésová, je žiačkou 5.A triedy. V tomto školskom roku získala 3.miesto v krajskom kole celoštátnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá je prehliadkou umeleckého prednesu poézie a prózy v podaní detí, mládeže a aj dospelých.
Ján Okenka je žiakom 5.A triedy. V tomto školskom roku získal 3.miesto v krajskom kole v súťaži Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálnokomunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.
Skupina Star je kolektív 2 chlapcov a 14 dievčat deviateho ročníka. Ich úspechy:1.miesto v krajskom kole tanečnej súťaže SHOWTIME v Leviciach s choreografiou What ? a s choreografiou Single ladies, 2.miesto v celoslovenskom grandfinále súťaže SHOWTIME v Leviciach s vyššie uvedenými choreografiami a postup na ME, 2. miesto v celoslovenskom kole Pohyb bez bariér 2019 v Žiline.
Skupina Energy je družstvo 15 dievčat a 1 chlapca siedmeho a ôsmeho ročníka. Choreografiou „Step by step“ získali 1.miesto v krajskom kole súťaže SHOWTIME v Leviciach, 2.miesto v celoslovenskom grandfinále súťaže a postup na majstrovstvá Európy v Maďarsku.
Skupina Smile je kolektív 10 dievčat piateho a šiesteho ročníka. Choreografiou „Ballerin ´s“ získali 3.miesto v krajskom kole súťaže SHOWTIME v Bratislave, 4.miesto a cenu poroty v celoslovenskom kole tanečnej súťaže Pohyb bez bariér 2019.
Tanečná súťaž SHOWTIME vytvára priestor pre všetky skupiny a vekové kategórie tanečníkov, či už amatérskych alebo profesionálnych tanečných zoskupení alebo individuálnych tanečníkov, ktorí si chcú zmerať svoje tanečné výkony s ostatnými.
Tanečná súťaž POHYB BEZ BARIÉR je medzinárodná súťaž a je otvorená pre všetky tanečné skupiny, občianske združenia, jednotlivcov…jednoducho pre všetkých, ktorí milujú tanec.


Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza

Juraj Petráš, žiak 9.A triedy dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky vo vedomostných súťažiach, hlavne prírodovedného zamerania. Juraj reprezentoval školu vo viacerých okresných kolách predmetových olympiád, kde bol úspešným riešiteľom s umiestnením na 1. mieste v matematickej olympiáde, na 3. mieste v technickej olympiáde, na 3. mieste v chemickej olympiáde, v ktorej bol úspešným riešiteľom aj v krajskom kole. Úspešným bol aj v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Najväčším Jurajovým úspechom je stopercentná úspešnosť v medzinárodnej súťaži Matematický klokan, kde v rámci Slovenska s ďalšími šiestimi riešiteľmi získal 1. miesto. V celoslovenskej korešpondenčnej súťaži z matematiky Pikomat obsadil v kategórii 9 – 3. miesto a postúpil do celoslovenského finále IQ olympiády, ktorej vyhlasovateľom je Mensa Slovensko pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza

Jakub Mašlonka – je žiakom 6. C triedy. V celoslovenskej robotickej súťaži pre žiakov základných škôl G-robot v kategórii „Vlastný model“ získal 1.miesto. Cieľom bolo skonštruovať robota, ktorý je schopný vykonávať čo najširší rozsah domácich prác, resp. akýmkoľvek spôsobom je schopný pomáhať človeku v rôznych situáciách. Jakub bol vedúci tímu MarPrie, ktorý tvorili traja žiaci zo základnej školy Mariánska. Pred porotou presvedčivo obhajoval svoje programátorské zručnosti, čím rozhodol o víťazstve tímu. Jakub získal aj špeciálnu cenu poroty v medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov na Trenčianskom robotickom dni. Súťažná prehliadka dáva priestor žiakom základných a stredných škôl na prezentáciu vlastných nápadov. Porotu zaujalo Jakubove „Robotické rameno na škrabkanie mačky“, za ktoré túto cenu získal. Medzi Jakubove záľuby patrí programovanie robotov z LEGA. Svojej záľube sa venuje vo voľnom čase i v rámci práce v záujmovom útvare „Stavanie robotov z lega“. Každý úspech ho povzbudí do ďalších aktivít. Konštruuje robotov, ktorých inteligentné časti a základná konštrukcia sú z LEGO komponentov.
Viktória Mašlonková – je žiačkou 5.B triedy a tiež pracuje v krúžku „Stavanie robotov z lega“. Vo veku 11 rokov konštruuje roboty, ktoré tancujú podľa hudobnej predlohy. Takýto robot – tanečník a zabávač bol súčasťou projektu „Vlastný model“, ktorý na súťaži G – robot získal 1. miesto. Viktória bola členkou tímu MarPrie a na súťaži úspešne prezentovala prácu celého tímu.
Šimon Plaštiak – je žiakom 6.C triedy. Bol súčasťou tímu z MarPrie a na celoslovenskej súťaži G – robot prezentoval naprogramované roboty. Jeho tvorivá pomoc a nápaditosť prispela k úspechu celého tímu a tiež sa tešil z 1. miesta za najoriginálnejší a najkomplexnejší projekt na tému Pomocníci v domácnosti v kategórii „Vlastný model“.
Eliška Bucková – je žiačkou 6.C triedy a v krúžku ,,Stavanie robotov z lega“ pracuje od februára 2019. Do súťažnej zostavy tímu veľmi rýchlo zapadla a zúčastnila sa medzinárodnej súťaže Trenčiansky robotický deň. Na súťaži prezentovala Robotické rameno na škrabkanie mačky a Tancujúci robotický pár. Spoločne so spolužiakom Jakubom získala špeciálnu cenu poroty.
Žiaci pracujú v krúžku „Stavanie robotov z lega“ pod vedením pani učiteľky Mgr. Viery Jackovej.
Veronika Plachá – je žiačkou 8.A triedy. Svedomito si plní školské povinnosti a dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Zapája sa do rôznych prírodovedných olympiád a literárnych súťaží. Vlastnú literárnu tvorbu prezentuje v súťažiach Literárna jar Ondreja Čiliaka a Píšem, píšeš, píšeme, ktorá jej priniesla 1. miesto v 3. kategórii v Trenčianskom kraji. Veronika je šikovná a talentovaná žiačka, čo potvrdila na krajskom kole Biologickej olympiády v kategórii E – časť geológia. Dosiahnutých 217 bodov jej prinieslo 2. miesto. Prvenstvo jej uniklo o 3 body. Príprava na súťaž bola veľmi náročná. Veronika jej venovala niekoľko mesiacov, navštívila rôzne lokality, múzeá a expozície na Slovensku. Pracovala pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľubomíry Iliašovej.

Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza

Juraj Pastierik je žiakom 9. ročníka. Dosahuje výborné študijné výsledky, pravidelne sa zúčastňuje predmetových olympiád v prírodovedných predmetoch. V tomto školskom roku so svojím spolužiakom Jakubom Gombarčíkom získal 3. miesto v krajskom kole technickej olympiády v kategórii A. Vzorne reprezentoval školu aj v krajských kolách Olympiády v anglickom jazyku a Chemickej olympiády.
Jakub Gombarčík je žiakom 8.ročníka matematickej triedy. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky, školu úspešne reprezentuje aj v športových súťažiach. V krajskom kole technickej olympiády v kategórii A v tíme so svojim spolužiakom získal 3. miesto.

Základná škola, Ulica S.Chalupku 313/14, Prievidza

Barbora Bařinová je žiačka 9. triedy. Barborka dosahovala vo všetkých ročníkoch základnej školy výborný prospech. V tomto školskom roku získala: 2. miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a zúčastnila sa aj na olympiáde z anglického jazyka. Zúčastňuje sa aj fotografických súťaží, v ktorých získala ocenenia na popredných miestach: v súťaži amatérov fotografov Hornej Nitry – PRIZMA 2019 získala 1. miesto a v celoštátnej postupovej súťaži a výstave amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2018 získala 3. miesto.
Matej Gáblik je žiakom 7. triedy. Matej je žiakom športovej triedy so zameraním na ľadový hokej. Za Mestský športový hokejový klub Prievidza hrá hokej v oddelení starších žiakov. V škole dosahuje veľmi dobré vyučovacie výsledky a jeho správanie a prístup k plneniu si svojich povinností je príkladný. Zapája sa do recitačných súťaží, v ktorých dosahuje popredné miesta. V okresných kolách súťaží v prednese povestí Šaliansky Maťko a v prednese prózy Hviezdoslavov Kubín získal 1. miesto.


Základná škola, Ulica P.J.Šafárika 3, Prievidza

Nella Masaryková – je žiačkou 3.ročníka. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Homolovej, v celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou Slovensko, krajina v srdci Európy získala špeciálnu cenu s čestným uznaním. V jej výtvarnom dielku s názvom „V dobrom aj v zlom budeš moja…“ , prevláda figurálne zobrazenie, bohatá farebná škála a dynamickosť. Okrem množstva výtvarných súťaží sa žiačka zapája do ďalších umeleckých súťaží ako je spevácka súťaž Slávik Slovenska, recitačné súťaže Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko.
Nicolas Petrilla – je žiakom 3.ročníka. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Homolovej sa viackrát zúčastnil výtvarných súťaží, v ktorých získal nejedno vynikajúce ocenenie. Tento školský rok sa zapojil do celoslovenskej súťaže podporovanej predsedom vlády SR a organizovanej Agentúrou pre vedu a výskum SEA, pod názvom Viem, čím budem a prečo. Vo svojej vekovej kategórii získal 3.miesto. Kompozícia s prvkami grafiky predstavuje jeho sny o profesionálnej budúcnosti.
Diana Lugárová – je žiačka 3.ročníka. V celoslovenskej výtvarnej súťaži Rusko mojimi farbičkami, ktorá bola vyhlásená Veľvyslanectvom Ruska na Slovensku získala vo svojej kategórii 1. miesto. Na svojom výtvarnom diele pracovala pod vedením Mgr. Jany Homolovej. Odborná porota Medzinárodného domu kultúry BIBIANY ocenila Dianku za jej kreatívne a pestré zobrazenie ľudovej rozprávky.
Tibor Šprlák – je žiakom 3.ročníka a okrem kreslenia má rád šport. Tento školský rok získal 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské rozprávky, ktorá bola vyhlásená Veľvyslanectvom Ruska na Slovensku. Jeho tvorba je známa precíznosťou a rôznorodosťou ako i výberom kombinovaných techník.


Piaristická základná škola Františka Hanáka, Prievidza

Jakub Struhačka je žiakom 9. ročníka. V budúcom školskom roku bude Jakub pokračovať v štúdiu na gymnáziu, na ktoré bol vzhľadom na vynikajúci výsledok deviatackého testovania prijatý bez prijímacích skúšok. Zúčastňuje sa olympiád v geografii, dejepise a tiež v poznaní Biblie. V tomto roku dosiahol 2.miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády.Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ulica 745/13, Prievidza

Adam Smaho je žiakom 4. ročníka, 1. časti, I. stupňa v hudobnom odbore Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi, v predmete hra na gitare v triede pani učiteľky Márie Sedlákovej. V celoslovenskej gitarovej súťaži Bojnice 2019 v I. kategórii získal zlaté pásmo. Zatiaľ medzi jeho najväčšie úspechy patrí: umiestnenie na medzinárodnej súťaži – Československá kytarová souťež Fernanda Sora – Frýdek Místek, kde v tomto školskom roku získal Čestné uznanie 1. stupňa. Adam Smaho patrí medzi talentovaných žiakov základnej umeleckej školy, usilovne rozvíja svoje nadanie. Okrem súťaži sa pravidelne zúčastňuje na školských koncertoch a rôznych vystúpeniach.
Amália Bohňová, Lara Matušková a Victória Poliaková sú žiačky – absolventky literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi. Victória Poliaková bude v školskom roku 2019/2020 študentkou hudobno-dramatického odboru v Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. V tomto školskom roku boli dievčatá hlavnými postavami hudobno-dramatického predstavenia Pokrvní bratia. Pod vedením pani učiteľky Terézie Píšovej získali 1. miesto v regionálnej súťaži Rozprávkové javisko, ktoré je prehliadkou detskej dramatickej tvorivosti v rámci festivalu divadelných súborov hornej Nitry – Divadelná Prievidza. Dievčatá sa rady zapájajú do moderovania koncertov organizovaných základnou umeleckou školou.

Súkromná spojená škola, Ul. M. Falešníka 6, Prievidza

1. Richard Miroslav Piterka je žiakom 8.A triedy. V tomto školskom roku získal 4.miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády a 3.miesto v literárnej súťaži Literárna jar Ondreja Čiliaka, do ktorej účastníci súťaže prispievajú vlastnými básňami, alebo prozaickými útvarmi.


Centrum voľného času, Ulica K.Novackého 14, Prievidza

Kristián Sitár je členom záujmového útvaru Fotoklub Junior pri centre voľného času, ktorý pracuje pod vedením pani Magdalény Malichovej. V 20. ročníku medzinárodnej fotografickej súťaže Není voda jako voda 2019, organizovanej Centrom ekologickej výchovy VIANA pri Schole Humanitas v Litvínově, ČR získal 3. miesto v kategórii 2 – žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ.
Artur Kiss je členom záujmového útvaru Fotoklub Junior pri CVČ, ktorý pracuje pod vedením pani Magdalény Malichovej. V Medzinárodnej súťaži Lidice 2019 v kategórii fotografia získal čestné uznanie. Do súťaže sa zapojilo 1 333 účastníkov zo 70 krajín sveta, odoslali spolu 15 336 výtvarných, fotografických a filmových súťažných prác. V kategórii fotografia bolo prihlásených 826 prác, zo SR 87.

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…