7. Jan 2021 14:23

Materské školy v prevádzke pre pracujúcich v kritickej infraštruktúre

Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 5. januára 2021 budú od 11. januára 2021 všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza v riadnej prevádzke (s výnimkou MŠ na Ul. M. Mišíka 398/15, nie je v prevádzke z dôvodu neuskutočnenej kolaudácie) pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie žiadame rodičov, ktorí sú na materskej a rodičovskej dovolenke alebo sú práceneschopní, aby svoje deti odhlásili z dochádzky do materskej školy do skončenia núdzového stavu, t. j. do 24.januára 2021.

Informácie o prevádzke a platbách v MŠ. M. Mišíka
Z dôvodu nezrealizovanej kolaudácie MŠ M. Mišíka, nemôže byť prevádzka MŠ od 11.1. zahájená. Deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre môžu nastúpiť do MŠ Nábr. sv. Cyrila. Pre dočasné prihlásenie detí je potrebné kontaktovať pani riaditeľku MŠ Nábr. sv. Cyrila (riaditeľka Edita Ertlová, kontakt TU.) Platby rodičov detí ktoré navštevujú túto materskú školu budú v mesiaci január pozostávať:
-Poplatok za stravné v materskej škole za školskú jedáleň platia rodičia bez zmeny na príslušný variabilný symbol dieťaťa. Výška poplatku je 30,45 eur.
-Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole v prípade MŠ M. Mišíka sa v januári neplatí z dôvodu, že dieťa má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Deti príslušnej materskej školy nenavštevujú školu od 11. decembra 2020.

Platby v ostatných materských školách
V prípade ostatných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa príspevok na réžie za detského stravníka 5,00 eur sa uhrádza za každý mesiac jednotne, ak sa dieťa aspoň jeden deň v danom mesiaci odstravovalo. Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 15,00 eur rodičia uhradia štandardne do 10. dňa v mesiaci. Tento poplatok sa neuhrádza iba v nasledovných prípadoch:
-za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
-za dieťa ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,
-príspevok sa neuhrádza aj za dieťa, nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka MŠ zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

Poplatok za stravné v materskej škole za školskú jedáleň platia rodičia bez zmeny na príslušný variabilný symbol dieťaťa. Výška poplatku je v štandardných sumách (30,45 eur.)

Ak rodič dieťaťa zaplatil príspevok (trvalý príkaz v banke), tento sa nevracia, ale presúva sa do ďalšieho mesiaca. Vyúčtovanie príspevkov sa robí jeden krát ročne vrátenie preplatkov najneskôr do 31.8. príslušného roka.

Zároveň prosíme zákonných zástupcov a verejnosť, aby priebežne sledovali informácie Úradu verejného zdravotníctva SR a webovú stránku mesta, kde informácie budú priebežne aktualizované.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…