17. máj 2017 6:56

Májové rokovanie mestských poslancov

Dňa 15. mája rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.

RTV Prievidza:

V rámci programu mestského zastupiteľstva boli prerokované nasledovné body:

Návrh – Doplnok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste

Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza

Návrh Doplnku č.1 k VZN č.10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017

Návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza

Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2017

Inventarizácia majetku mesta Prievidza k 31.12.2016

Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi

Návrh I. zmeny rozpočtu KaSS Prievidza na rok 2017

Návrh na vyradenie majetku z evidencie mesta Prievidza

Návrh zverenia novonadobudnutého majetku do nájmu spoločnosti TSMPD s.r.o

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017

Záverečný účet mesta a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2016

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2016

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza za obdobie 1 – 12/ 2016

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS Prievidza za rok 2016

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2016

Správa o činnosti spoločnosti SMMP, spol. s r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov, Koncesnej zmluvy a Komisionárskych zmlúv za rok 2016

Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2016

V bode rôzne boli prerokované nasledovné body:
• Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
• Informácia Komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o splnení povinností verejných funkcionárov
• Správa zástupcov mesta v spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.

O niektorých bodoch prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.