13. Sep 2013 6:27

Ľuboš Maxina zostáva členom predstavenstva PTH

Návrh na augustovom mestskom zastupiteľstve na odvolanie Ľuboša Maxinu z predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva a.s. (PTH) a jeho nahradenie poslancom Petrom Petrášom prešiel o jediný hlas. Primátorka Prievidze Katarína Macháčková sa rozhodla, v zmysle zákona, uznesenie mestského zastupiteľstva nepodpísať, a tak nenadobudlo účinnosť.

Nekorektný krok
„Považujem za výsostne nekorektné, že poslanci navrhli zmenu zástupcu v PTH v čase mojej neprítomnosti. Týmto konaním mi ako štatutárovi mesta akýmkoľvek spôsobom znemožnili vyjadriť sa vo veľmi závažnej veci vo vzťahu k mestu. A to napriek tomu, že ako primátorka v konečnom dôsledku zodpovedám za výkon našich práv v PTH, ale aj za efektívne a hospodárne nakladanie s majetkom mesta,“ vysvetlila svoj postoj prievidzská primátorka, ktorá sa vyjadrila aj k osobe Petra Petráša, ktorý mal nahradiť Maxinu na poste člena predstavenstva PTH. „Peter Petráš je dobrý odborník v stavebníctve a geodézii, čo veľakrát pri práci v samospráve efektívne využil. Jeho odborné predpoklady v oblasti tepelnej energetiky, obchodného práva, ekonomiky a energetiky však nepovažujem za dostatočné, aby zastával pozíciu zástupcu mesta v štatutárnom orgáne spoločnosti PTH, a.s.“

Náročné obdobie

Prievidzská primátorka ďalej zdôraznila, že v období, keď dochádza k zmene druhého akcionára v PTH, potrebuje mesto v predstavenstve odborníka, ktorý spĺňa všetky odborné predpoklady v oblasti tepelnej energetiky a súčasne dokáže kontinuálne nadviazať na znalosti činnosti a riadenia samotnej spoločnosti PTH. Každá strategická chyba či neuvážený krok by v tomto období mohli mať neblahé následky na ceny tepla pre konečných odberateľov.
„Preto sa nemôžem držať odporučenia mestského zastupiteľstva a valnému zhromaždeniu PTH nenavrhnem zvolenie Petra Petráša za člena predstavenstva spoločnosti,“ dodala prievidzská primátorka.

NÁZORY ODBORNÍKOV
Čo si myslia odborníci z oblasti tepelného hospodárstva o odbornej spôsobilosti Ľuboša Maxinu v spoločnosti PTH a o jeho prínose pre spoločnosť?

Miroslav Žilinský, riaditeľ pobočky, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Trenčín: „Je dôležité, aby mesto Prievidza v predstavenstve PTH, a.s., malo takého zástupcu, ktorý sa s profesionálnym prehľadom orientuje v energetickej legislatíve. Za Slovenskú energetickú a inovačnú agentúru Trenčín a z môjho dlhoročného pôsobenia v oblasti centrálneho zásobovania teplom môžem hodnotiť mne známe konania Ľuboša Maxinu, ako konania schopného a zodpovedného manažéra. O koncepčnom profesionálnom a kompetentnom výkone práce s nadhľadom hovoria za neho dosiahnuté výsledky, ktoré pocítili v znížených jednotkových cenách tepla centrálneho zásobovania všetci Prievidžania.“

Miroslav Obšívaný, predseda Slovenského zväzu výrobcov tepla: „Ľuboš Maxina sa v poslednom období mimoriadne pozitívne angažuje v prospech centrálneho zásobovania teplom ako člen predstavenstva PTH a riešenie problémov v Prievidzi sa pozitívne vnímajú v rámci Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT). Naposledy odborne vystúpil s príspevkom na rokovaní organizovaného Protimonopolným úradom dňa 22. augusta 2013 k riešeniu tepelných koncepcií miest a obcí v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z., riešeniu dopadov pri odpájaní od centrálneho zdroja tepla (CZT), zachovania efektívnosti CZT a pod. Taktiež jeho odborná aktivita v rámci SZVT je vnímaná pozitívne a prispieva k stabilizácii centrálneho zásobovania teplom na Slovensku.“

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…