27. Jan 2016 9:35

Kto sa mohol stať nájomcom bytov na Gazdovskej ulici

V týchto dňoch sa začínajú sťahovať do tretieho bytového domu na Gazdovskej ulici noví nájomníci.

Súkromná stavebná spoločnosť z nášho regiónu postavila z vlastných zdrojov už tretiu bytovku na Gazdovskej ulici v Prievidzi. „O tom, kto tam pôjde bývať, si mohla rozhodovať sama. Ale zvolila ten istý model, ako v prípade prvých dvoch bytoviek. Ponúkla mestu, aby dalo príležitosť získať nájomný byt tým, ktorí sú evidovaní ako žiadatelia v meste,“ uviedla Helena Dadíková členka bytovej rady.

Mesto listom z 9.septembra 2015 oznámilo všetkým evidovaným žiadateľom (takmer 400) o pridelenie bytu v Prievidzi list, že sa pripravuje odovzdávanie 24 b. j. na Gazdovskej ulici v mestskej časti Necpaly a uviedlo ich parametre:
– 4 jednoizbové byty vo výmere – 2 x 33,87 m2, 2 x 38,37 m2,
– 14 dvojizbových bytov vo výmere – 6 x 51,31 m2, 2 x 49,13 m2, 2 x 41,50 m2, 4 x 41,22 m2
– 6 trojizbových bytov vo výmere – 2 x 66,96 m2 ; 4 x 66,68 m2

Mesto informovalo záujemcov aj o výške mesačného nájomného :
– jednoizbový byt vo výmere 33,87 m2 122,71 €
– jednoizbový byt vo výmere 38,37 m2 139,01 €
– dvojizbový byt vo výmere 41,22 m2 149,34 €
– dvojizbový byt vo výmere 41,50 m2 150,35 €
– dvojizbový byt vo výmere 49,13 m2 177,99 €
– dvojizbový byt vo výmere 51,31 m2 185,89 €
– trojizbový byt vo výmere 66,68 m2 241,58 €
– trojizbový byt vo výmere 66,96 m2 242,59 €

V uvedenej výške mesačného nájomného nie sú zahrnuté poplatky spojené s užívaním bytu, t.j. vykurovanie, ohrev vody, záloha za studenú vodu, osvetlenie spoločných priestorov, záloha za elektrickú energiu a káblová televízia (t.j.minimálne od 80 do 200 € predstavujú ešte služby spojené s bývaním podľa veľkosti bytu. Ceny nájomného neurčilo ani mesto, ani investor, ale zákon. Ceny energií a služieb spojených s bývaním sú vecou regulačných úradov a ponuky.
Nakoľko sa výstavba bytov uskutočnila v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, museli budúci nájomcovia spĺňať aspoň jednu z podmienok:
a) mesačný príjem (čistý) nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, neprevyšuje trojnásobok životného minima; pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Životné minimum na jednu osobu činí 198,09 €, na ďalšiu spoločne posudzovanú osobu (manžel/ka) 138,19 €, na jedno dieťa 90,42 € (napr. mesačné životné minimum rodiny s jedným dieťaťom činí 426,70 €, rodiny s dvoma deťmi 517,12 €),
b) mesačný príjem (čistý) nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, neprevyšuje štvornásobok životného minima, ak
– členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (predložiť posudok Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o ťažkom zdravotnom postihnutí),
– ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
– aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce,
pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok rovnako ako v bode a).
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov.

Zároveň mesto záujemcom oznámilo, že v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení bude požadovať od budúcich nájomcov finančnú zábezpeku vo výške šesťmesačného nájomného. Stanovená výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu:
– jednoizbový byt vo výmere 33,87 m2 736,26 €
– jednoizbový byt vo výmere 38,37 m2 834,06 €
– dvojizbový byt vo výmere 41,22 m2 896,04 €
– dvojizbový byt vo výmere 41,50 m2 902,10 €
– dvojizbový byt vo výmere 49,13 m2 1067,94 €
– dvojizbový byt vo výmere 51,31 m2 1115,34 €
– trojizbový byt vo výmere 66,68 m2 1449,48 €
– byt trojizbový byt vo výmere 66,96 m2 1455,54 €

Každý, kto mal záujem o niektorý z bytov v novej bytovke, musel predložiť:
-zdokladovanie splnenia aspoň jednej podmienky stanovenej zákonom č. 443/2010 Z.z. v platnom znení;
-zdokladovanie schopnosti pravidelne uhrádzať nájomné a náklady spojené s užívaním bytu, pričom minimálny príjem činí životné minimum rodiny + 150,00 €;
-vypísanie žiadosti o pridelenie bytu, ktorú dostali žiadatelia v prílohe a v termíne do 30.9.2015 bolo uvedené doklady potrebné zaslať na Správu majetku mesta Prievidza, Ten, kto nedoručil v uvedenej lehote požadované doklady, deklaroval tým vlastne nezáujem o tieto byty a zároveň zostal naďalej evidovaný ako záujemca o pridelenie bytu.

Záujem prejavilo v stanovenom termíne o 1 – izbový 14 záujemcov, z nich 7 nespĺňalo podmienky a 7 bolo zaradených do zlosovania, pričom v ponuke boli 4 byty. O 2 – izbový prejavilo najviac – 54 záujemcov, z ktorých 19 nespĺňalo podmienky a 35 bolo zaradených do zlosovania s tým, že v ponuke bolo 14 bytov. Napokon o 3- izbový sa uchádzalo 27 záujemcov, z nich 20 nespĺňalo podmienky a 7 bolo zaradených do zlosovania o 6 bytov. Losovanie sa uskutočnilo za účasti členov bytovej rady (poslancov a neposlancov – obyvateľov mesta), právneho zástupcu mesta a notára, ktorý mal dohľad nad losovaním.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…