5. máj 2016 12:37

Konštruktívne rokovanie seniorov

Rada starších, ako poradný orgán primátorky mesta, sa stretla na svojom riadnom jarnom zasadnutí 4. mája. Predseda rady Ján Matejovič sa v úvode zaujímal o problém poplatkov za komunálny odpad, týkajúci sa predkladania opakujúcich sa potvrdení, na základe ktorých sa znižujú určitým skupinám obyvateľov poplatky.

Rozoberal stav v realizácii rekonštrukcie námestia s fontánou, ku ktorému podal podrobný výklad zástupca primátorky. Poukázal tiež na konanie MsP v prípade parkovania v niektorých lokalitách centra mesta. Požiadal prednostu mestského úradu, aby sa doriešilo vyvesovanie smútočných oznamov na pôvodnom mieste na Námestí slobody, nakoľko terajší systém cez miesto prvého kontaktu MsÚ obyvateľom nevyhovuje.

Margita Tomková z DC Hradec upozornila na problém potreby opravy strechy kultúrneho domu (KD) a nedostatok základného vybavenia inventárom v kuchynke KD. Chýbajúce vybavenie postrádajú najmä obyvatelia, ktorí si prenajímajú KD na rôzne spoločenské podujatia. Požiadala o umiestnenie nádoby na tuhý komunálny odpad pred dom rozlúčky na cintoríne, kde by bolo vhodné dobudovať aj sociálne zariadenie.

Marta Mellová z DC Veľká Lehôtka upozornila na zlý stav cesty pod cintorínom a rigol, ktorý spôsobuje problémy vodičom, spomenula aj potrebu opravy plota na cintoríne a zároveň nevyhovujúce kúrenie v KD.

Emília Vaňová z DC Necpaly poďakovala za realizáciu opravy chodníka v časti Necpaly, upozornila na nevyhovujúcu križovatku pred mäsiarstvom Borko a zaujímala sa o možnosti prenájmu Lesoparku pre potreby DC. Bolo jej odporučené zmeniť lokalitu a zorganizovať spoločenské stretnutie v mestskom parku pri rieke Nitre. Zaujímala sa aj o výstavbu bytov na mieste bývalej MŠ, ktorá bola predaná. Posledná jej otázka na predstaviteľov mesta smerovala na zriadenie denného stacionára. Vedúca odboru školstva sociálnych vecí a rodiny MsÚ jej vysvetlila, že o tento typ nebol v ankete pre obyvateľov prejavený dostatočný záujem.

Mgr. Amália Lomnická – predsedníčka o .z. ARS PRO FEMINA sa informovala na perspektívu nájomného vzťahu v priestoroch ZŠ na Ul. S. Chalupku na činnosť združenia pre seniorov, ktorí sa venujú umeleckej tvorbe.
Gabrielu Čechovú zo Zväzu zdravotne postihnutých zaujímala situácia okolo majetkovej podstaty budovy Priemstavu, kde majú sídlo viaceré organizácie tretieho sektora. Zástupca primátorky ju ubezpečil, že v prípade, že sa bude MsÚ sťahovať do priestorov na Námestí slobody, ich existencia nebude ohrozená.

Za DC Píly požiadala Tatiana Supeková o doplnenie poklopu na pozemku pri DC a zároveň vyjadrila poďakovanie zamestnancom mesta a poslancom za pomoc pri realizácii osláv 35. výročia DC Píly.

Ing. Vladimír Laluha z DC Malá Lehôtka sa informoval na termín kosenia cintorína a požiadal o riešenie prechodu pre chodcov medzi domom rozlúčky a cintorínom, nakoľko na komunikácii.
Na záver pracovného rokovania sa členovia rady živo zaujímali o činnosť primátorky mesta ako poslankyne NR SR.
Aj jarné stretnutie rady starších dokázalo jej opodstatnenosť a najmä užitočnosť spolupráce medzi vedením mesta a zástupcami seniorov. Množstvo podnetov a rád pre samosprávu, ktoré budú postupne riešiť zamestnanci mesta a poslanci MsZ, určite prispeje k ďalšiemu zlepšeniu života v meste. A to aj vďaka našim seniorom.

-eda –

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…