23. Sep 2019 6:34

Kompostáreň uvedená do prevádzky

Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Prievidza bola spustená do prevádzky dňa 3. septembra 2019 v zmysle uzatvorenej zmluvy s mestom a spoločnosťou T+T sever, s.r.o.

Kompostáreň po výstavbe predstavuje otvorenú skladovú plochu s dvoma stenami pre uloženie biologicky rozložiteľného odpadu, podkladovej dosky pre technológiu kompostovania a skladovú plochu pre uloženie hotového kompostu. K objektom sa zrealizované príslušné inžinierske siete.


Kompostovanie bude produkovať certifikovaný kompost, ktorý bude mesto využívať do verejnej zelene. Celková suma za výstavbu kompostárne predstavuje sumu 453 291,97 eur. Priebežne s výstavbou uvedených plôch prebiehala dodávka technického vybavenia, na ktoré mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 2 434 027 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Finančné prostriedky samospráva využila na nákup technologickej časti zariadenia na zhodnocovanie bioodpadu kompostovacích kontajnerov. Ďalej boli nakúpené technické mobilné zariadenia, ktoré zabezpečia manipuláciu a prípravu dovezeného biomateriálu, pred a počas procesu kompostovania, ako aj manipuláciu s výsledným produktom – kompostom. Súčasťou bolo aj dodanie nádob na biologicky rozložiteľný odpad.


V meste bol zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu a na zvýšenie štandardu zberu a komfortnosti pri manipulácii boli v rámci projektu obstarané zberné nádoby. Umiestňovali sa do domácností v rodinných domoch, ktoré požiadali o pridelenie nádoby a zavedenie zberu.

Do týchto nádob je povolené ukladať kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny a drevný popol. Okrem toho samospráva získala prostriedky aj zberové vozidlo s rotačným lisovaním, ktoré slúži na vývoz zberných nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Na prevádzkovanie kompostárne mesto vynaloží sumu 4 100 eur mesačne.

RTV Prievidza

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…