10. máj 2017 11:18

Kolumbárium sprístupnené verejnosti

Zámer rozšíriť kapacitu pohrebísk na území mesta Prievidza sa naplnil vybudovaním kolumbária v areáli mestského cintorína v Prievidzi na Mariánskej ulici.

Po dokončení stavby, jej kolaudácii a legislatívnom procese prípravy, prerokovania a schvaľovania Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk, začali Technické služby mesta Prievidza s.r.o. – Stredisko pietnych služieb, ako poverený správca cintorínov počnúc od 19. apríla 2017 s prenajímaním urnových schránok v kolumbáriu.

Samotné kolumbárium, urnová brána a pietne steny, sú vybudované na ploche približne 75 m2. Pešie, dláždené a štrkové plochy spolu s chodníkmi, zeleňou a stavbou zaberajú plochu 2 036 m2 v hornej časti mestského cintorína na Mariánskej ulici. Do jednej schránky je možné z hľadiska jej veľkosti uložiť štyri urny. Kolumbárium obsahuje spolu 984 schránok, do ktorých je možné uložiť až 3 936 urien. Týmto spôsobom sa výrazne odľahčí zaberanie územia cintorína.

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo 27. marca 2017 vo všeobecne záväznom nariadení o prevádzkovom poriadku pohrebísk aj cenník za prenájom urnových schránok v kolumbáriu: pri 20 ročnom nájme 210,00 € a pri 40 ročnom nájme 380,00 €. Nájom urnovej schránky v kolumbáriu po 40 ročnom nájme je stanovený na každých ďalších 10 rokov vo výške 15 €.

Nájomca urnovej schránky tak už bude mať len jeden výdavok spojený s týmto pietnym miestom. Uhradí si úpravu epitafnej dosky, pričom si sám určí obsah nápisu súvisiaci s uložením ostatkov jeho príbuzných. Pokyny k spôsobu úpravy epitafnej dosky dostanú nájomcovia od správcu cintorína. Technické služby mesta Prievidza evidujú v zozname záujemcov viac ako 140 žiadateľov o nájom. Postupne im bude vystavovať nájomné zmluvy spolu s protokolom o odovzdaní hrobového miesta. Prvých dvadsať záujemcov bolo vyzvaných k podpisu zmluvy v 16. týždni, ďalší dostanú výzvy s pokynmi k uzatvoreniu nájmu postupne v poradí tak, aby sa proces uzatvorenia zmlúv ukončil najneskôr do začiatku júna.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…