11. Jul 2017 7:44

Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva

Dňa 26. júna rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi poslednýkrát pred letnými mesiacmi.

RTV Prievidza:

Program rokovania :
• Návrh – Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza
• Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia n. o. za rok 2016
• Informácia o výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR a o prijatých opatreniach
• IS 90 – Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy mesta Prievidza
• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
• Vyhodnotenie uznesení MsZ
• Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza
• Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza
• Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza
• Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza
• Informácia o pripravených projektoch
• Zoznam majetkoprávnych žiadostí
• Informácia k rekonštrukcii futbalového štadióna
• Zvýšenie členského príspevku neziskovej organizácii Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice na rok 2017
• Zámer na predaj a prenájom majetku spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza s.r.o. do majetku mesta Prievidza v súvislosti s výstavbou verejnoprospešných stavieb investora MH Invest II, s.r.o. v Priemyselnom parku Prievidza Západ I
• Žiadosť spol. Brose Prievidza s.r.o. o zníženie ceny za správu v priemyselnom parku
• Bod rôzne
K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…