30. Apr 2024 12:25

Jarná deratizácia 2024

V meste Prievidza sa začalo 23. 4. 2024 s jarnou deratizáciou verejných priestranstiev, ktorá pokračuje aj v tomto týždni.

Podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods.1 písm. a) a § 53  písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby- občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Nezabudnite túto jar vykonávať pravidelnú deratizáciu!

Podnikatelia a právnické osoby: Deratizáciu vykonávať vo vašich objektoch, kanalizáciách a priestoroch určených na podnikanie a bývanie prostredníctvom odborných firiem.

Občania: Na pozemkoch a v objektoch na chov hospodárskych zvierat, v pivniciach a prízemných priestoroch rodinných domov je z vašej strany potrebné vykonať deratizáciu, pričom je možné ju vykonať aj svojpomocne dostupnými prípravkami.

Synantropné myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšne škodce, ktoré disponujú vysokou reprodukčnou schopnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu – jednak v stavbách a infraštruktúre ľudských sídiel a jednak aj v priľahlých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významným prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (=infekčných) ochorení ľudí i zvierat – a z tohto dôvodu môžu predstavovať činiteľa ohrozujúceho verejné zdravie.

Aby sa premnoženiu hlodavcov predišlo – a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia – je potrebné pravidelne a celoplošne vykonávať opatrenia na reguláciu populácií uvedených živočíchov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených. 

Na trvalé potláčanie nežiadúceho výskytu hlodavcov sa odporúča obyvateľom dodržiavať tieto zásady:

  • neposkytovať zdroje potravy potkanom vylievaním zvyškov jedál do WC;
  • voľne neskladovať potraviny na dvoroch, v pivniciach, na balkónoch;
  • nevytvárať skládky domového odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov na smeti;
  • nedávať domácim zvieratám (mačkám, psom) krmivo na voľné priestranstvá, v okolí bytových domov, v pivniciach a suterénoch budov;
  • nekŕmiť mestské holuby;
  • zakryť okienka a vetracie otvory v obytných domoch a v ostatných budovách sieťkami;
  • zatvárať vchodové dvere;
  • uzatvoriť všetky nefunkčné diery v suterénnych priestoroch, v miestach inžinierskych sietí a dilatácií;
  • udržiavať poriadok a čistotu v okolí objektov.

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…