25. Nov 2010 14:35

Interaktívne dielne II - Digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacej činnosti nadaných detí v MŠ

V stredu 24. novembra 2010 sa uskutočnilo v Prievidzi v rámci projektu Cestička k úspechu vzdelávacie podujatie Interaktívne dielne II - Digitálne technológie vo výchovno-vzdelávacej činnosti nadaných detí v MŠ. Spracovateľmi projektu Cestička k úspechu, ktorý je podporovaný z fondov Európskej únie, sú pedagogickí pracovníci partnerských miest Prievidza a Šumperk zastúpení svojimi materskými školami na ulici V.

Clementisa a Veselou škôlkou Šumperk za odbornej garancie Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi a Pedagogicko-psychologickej poradne Olomouc. Ústredným motívom projektu je všestranné zvyšovanie odbornej úrovne pedagogických pracovníkov v oblasti predprimárnej výchovy mimoriadne nadaných detí, s cieľom zriadenia špecializovaných tried na týchto materských školách.
Uvedené interaktívne dielne boli v poradí už 4. vzdelávacím podujatím, konaným na území mesta Prievidza v rámci tohto projektu. Zúčastnili sa na nich autori projektu z oboch strán a učiteľky prievidzských materských škôl.
V úvode privítal prítomných viceprimátor mesta Prievidza Ing. Milan Dérer, ktorý kladne zhodnotil doterajší priebeh projektu a poprial všetkým, ktorí sa na jeho plnení podieľajú veľa úspechov, pevnú vôľu a silu na jeho ukončenie.
Vedúci odboru školstva Ing. Milan Rybanský uviedol, že projekt, ktorého cieľom je obohatenie ponuky vzdelávacích príležitostí a získanie skúseností pri výchove a vzdelávaní mimoriadne nadaných detí sa úspešne plní a vyjadril presvedčenie, že jeho zrealizovanie bude prínosom pre osobnostný rozvoj mimoriadne nadaných detí.
Hlavným obsahom dielní boli edukačné softvéry a interaktívne pomôcky pre materské školy. Ich prezentáciu a rôzne formy práce s nimi predviedli fundovaní lektori za aktívnej účasti prítomných vzdelávaných učiteliek.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.