12. Jul 2016 12:32

Informatívna správa o počtoch zapísaných žiakov do ZŠ a MŠ a ukončení prevádzky špeciálnej triedy v MŠ Ul. V. Clementisa

Odbor školstva a starostlivosti o občana predložil na júnovom zasadnutí MsZ informatívnu správu o výsledkoch zápisu detí na povinnú školskú dochádzku a počtoch prijímaných žiakov do 1. ročníka v základných školách a počtoch prijímaných detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2016/2017.

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa uskutočnil v zmysle schváleného VZN č.1/2016 dňa 27. apríla 2016 vo všetkých siedmich základných školách. V zmysle § 20 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta určuje VZN č. 104/2009 § 29 tohto zákona ustanovuje aj minimálne a maximálne počty žiakov v triedach. Najvyšší počet žiakov v triede 1. ročníka je 22, najnižší počet 11. Zákon tiež určuje, že zriaďovateľ v osobitných prípadoch môže určiť nižšie počty žiakov v triedach ako je uvedené v citovanom paragrafe.

Na predprimárne vzdelávanie je prijatých: 353 detí, z toho je 132 detí mladších ako 3 roky. Neprijatých: 38 detí – dovŕšia vek tri roky až po apríli 2017. Mesto Prievidza neznižuje kapacitu tried MŠ vzhľadom na demografický vývoj, ale vytváraním možností rešpektuje sociálnu potrebu dieťaťa na spoločenský kontakt s rovesníkmi, ktorá sa objavuje medzi druhým a tretím rokom jeho života. V meste Prievidza tak nepretrváva nedostatok voľných kapacít na umiestnenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Umiestnenie detí v MŚ aj mladších ako 3 roky umožňuje ich zákonným zástupcom, aby neobmedzovali svoju zamestnanosť a negatívne tak nezasiahli rodinné rozpočty.

Ukončeníe prevádzky špeciálnej triedy v MŠ Ul. V. Clementisa
V MŠ Ul. V. Clementisa 251/12 je zriadená špeciálna trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením. Najvyšší počet detí v triede materskej školy podľa § 96 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa ustanovuje podľa druhu zdravotného znevýhodnenia – v tomto prípade je to 8 detí. Predprimárne vzdelávanie v tejto triede v školskom roku 2015/2016 ukončia štyri deti. Vzhľadom k tomu, že od septembra 2016 Spojená škola internátna, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad Trenčín, otvára 2 triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením v prenajatých priestoroch materskej školy na Športovej ulici mesto neotvorí takúto triedu. Ostávajúcim štyrom deťom, po konzultácii s rodičmi, boli vydané rozhodnutia o prijatí v novovytvorených triedach materskej školy, ktorá je súčasťou Spojenej školy internátnej.

Uvoľnené priestory v MŠ Ul. V. Clementisa 251/12 budú od školského roka 2016/2017 využité pre deti bez zdravotného znevýhodnenia. Rozšírila sa tým možnosť umiestniť viac detí do materských škôl, čo je služba, ktorá umožňuje takýmto spôsobom podporiť zamestnanosť rodičov detí

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…