28. Jun 2023 7:47

Informácie zo 4. zasadnutia MZ zo dňa 26.6. 2023

Prinášame prehľad najdôležitejších bodov, ktoré boli prerokovávané na zasadnutí MZ zo dňa 26.6.2023

V úvode MZ  študenti Gymnázia V.B. Nedožerského predstavili nový projekt prievidzského gymnázia Žiaci mestu, ktorý chce interaktívnou formu predstaviť históriu Mesto PRIEVIDZA a samotného gymnázia.

Žiadosť Brose Prievidza, spol. s r. o., o súhlas so zaradením materskej školy „BROSE DETSKÝ KLUB“ do Siete škôl a školských zariadení SR

V máji 2023 doručila spoločnosť Brose Prievidza, s r. o., so sídlom na Ulici Max Brose 2909/20, Prievidza mestu Prievidza žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k zámeru zaradenia materskej školy „BROSE DETSKÝ KLUB“, ktorá bude sídliť v priestoroch spoločnosti, do Siete škôl a školských zariadení SR. Žiadosť bola schválená, čo umožní vzniknúť novej modernej podnikovej škôlke a klubu detí s celkovou kapacitou 42 detí predškolského veku. Plánované otvorenie prevádzky materskej školy je od 4.9.2024

Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k zámeru zaradenia elokovaného pracoviska SZUŠ XOANA do Siete škôl a školských zariadení SR

Dňa 17.05.2023 doručila Súkromná základná umelecká škola XOANA, so sídlom na Ulici Jesenského 16, v Prievidzi mestu Prievidza žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k zámeru zaradenia elokovaného pracoviska SZUŠ XOANA do Siete škôl a školských zariadení SR. Súkromná ZUŠ XOANA mala záujem zriadiť elokované pracovisko svojej školy v priestoroch Základnej školy na Ul. S. Chalupku v Prievidzi. Napriek tomu, že poslanci predmetnú žiadosť neschválili, vďaka spoločnej diskusii zástupcov mesta a ZUŠ XOANA sa podarilo nájsť možnú alternatívu vo forme prenájmu pre XOANA v základnej škole Sama Chalupku, aby došlo k zabezpečenie adekvátnych priestorových podmienok na výučbu starších žiakov, ako aj zefektívnenie vyučovacieho procesu odbúraním nutného prevážania žiakov do kmeňových priestorov ZUŠ. Týmto variantom sa budú poslanci zaoberať na ďalšom zasadaní.

Návrh VZN č. 9/2023 o zrušení Materskej školy, Športová ulica 134/34, Prievidza a zrušenie Školskej jedálne pri Materskej škole, Športová ulica 134/36, Prievidza

Z dôvodu zefektívnenia prevádzky MŠ Športová ul. a poskytnutia modernejšieho zázemia pre deti, mesto navrhovalo presťahovanie MŠ na Športovej ulici do už čiastočne zrekonštruovaných priestorov ZŠ s MŠ Ul. Malonecpalská. Pre potreby MŠ sú v súčasnosti voľné 4 triedy na poschodí, ktoré by plne pokryli kapacity MŠ Športová ulica.

„V závere týždňa bola mestu doručená petícia proti presťahovaniu MŠ Športová. Vzhľadom na túto skutočnosť som navrhla stiahnutie predmetného nariadenia, aby sa zástupcovia mesta mohli oboznámiť s petíciou a jej obsahom,“ skonštatovala primátorka JUDr. Katarína Macháčková.

Informácia o zrušenej Základnej škole, Ulica P. J. Šafárika 3, Prievidza a jej súčastí zlúčením a jej právnom nástupcovi Základnej škole s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza, so sídlom: Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza, IČO: 50895214.

Poslanci schválili, že zrušenie ZŠ, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza a jej súčastí zlúčením a prechodom práv a povinností na právneho nástupcu ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského je vo vzťahu k zamestnancom školy najvýhodnejší postup a to z dôvodu garancie sociálnych istôt.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 12/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza

Podporu získalo VZN, ktoré upravuje parkovaciu politiku v centrálnej zóne a priľahlých oblastiach. Z dôvodu aktualizácie sadzieb za parkovanie, ktoré sa neupravovali viac ako 10 rokov pristúpilo mestské zastupiteľstvo k nasledovným úpravám. Cena za hodinu parkovania v centrálnej parkovacej zóne bude stáť 0,50 centov za hodinu ak bola uhradená cez aplikáciu. Prostredníctvom platby sms bude hodinová sadzba na úrovni 0,60 centov. Ak by mali ceny reflektovať desaťročnú infláciu a celospoločenské zvyšovanie nákladov boli by nastavené na výrazne vyššej úrovni. Mesto však chcelo zachovať sadzby stále prijateľné pre vodičov a zároveň zvýšiť parkovaciu kapacitu v meste. V porovnaní s inými samosprávami je hodinová sadzba za parkovanie v meste Prievidza stále výrazne lacnejšia. V Bojniciach, kde sadzby MZ rovnako upravovalo tento týždeň je cena štvornásobne výšia, v Rimavskej Sobote, kde upravovali parkovaciu politiku tiež v tomto období je sadzba dvojnásobná. Časom budú nútené pristúpiť k úpravám sadzieb aj ostatné samosprávy, ktoré tak doteraz neučinili.

Priorita systému parkovacej politiky, ochrana rezidentov, ostala aj po aktualizácii zachovaná. Cena rezidentskej karty pre 1 auto a bytovú jednotku na rok ostáva na 10 €. Pri druhom a treťom aute ostali sadzby takisto zachované na úrovni 60 € za rok respektíve 180 € za rok.

Pri porovnaní s obdobne veľkými samosprávami máme cenu nastavenú v tom nižšom spektre. Ak by sme sa porovnali s blízkymi Bojnicami, cena rezidentskej karty na prvé auto je až trojnásobná. My sme cenu rezidentských kariet nenavyšovali a naďalej zvýhodňujeme obyvateľov, ktorí bývajú v centre a priľahlých oblastiach, ktoré sú regulované cez parkovaciu politiku,“ dodala primátorka JUDr. Katarína Macháčková.     

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 10 /2023 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza

Poslanci prijali aj návrh na zjednotenie sadzby za opatrovateľskej služby, o ktorú je v našom meste naozaj veľký záujem. V súčasnosti poskytuje mesto opatrovateľskú službu 160 klientom a zabezpečuje ju 65 opatrovateliek. Mesto je zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, z uvedeného projektu mesto čerpá finančné prostriedky na 30 opatrovateliek. Podmienkou vyplácania finančných prostriedkov z projektu v plnej výške je však zabezpečenie zastupiteľnosti jednotlivých opatrovateliek. Mesto ročne dopláca na opatrovateľskú službu suma cca 400 000 €. Náklady na opatrovateľskú službu stúpajú predovšetkým z dôvodu valorizácie miezd opatrovateliek.

Došlo k zriadeniu novej sociálnej služby – inteligentná domáca asistentka

Osobne sa veľmi teším, že súčasťou materiálov bola aj nová sociálna služba IDA – inteligentná domáca asistentka, ktorá pomáha osamelo žijúcim seniorom. Projekt zastrešujeme v spolupráci s Trenčiansky samosprávny kraj a bude pre seniorov bezplatný. Od prvotnej propagácie tejto aktivity evidujeme záujem seniorov a mala by byť spustená v najbližších týždňoch,“ vyjadrila sa primátorka JUDr. Katarína Macháčková.

Správa o činnosti a hospodárení Harmónia, n.o., za rok 2022

Harmónia n.o. hospodárila v roku 2022 s finančnými prostriedkami poskytovanými štvrťročne zo štátneho rozpočtu. Ďalší, zdrojom príjmov boli platby za poskytované služby, peňažné dary a asignačná daň fyzických a právnických osôb. Výška štátnej dotácie na jedného prijímateľa sociálnej služby bola vo výške 250 €. Okrem toho mesto Prievidza poskytlo organizácii dotáciu na výdavky spojené s nájmom budov a sčasti na pokrytie energií vo výške 8 744,56 €.

Nákup zberových vozidiel na zabezpečenie činností súvisiacich so zberom BRO a BRKO

Poslanci MZ schválili aj návrh na zakúpenie zberových vozidiel na BRO a kuchynsky odpad. Na zabezpečenie činnosti zberu BRO (biologicky rozložiteľný odpad) a zberu BRKO

(biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) je potrebné zakúpiť zberovú techniku v počte dvoch kusov zberových vozidiel, na zvoz týchto odpadov. Predpokladaný finančný náklad je vo výške 400 000 €. Na zakúpenie zberovej techniky je možné použiť finančné prostriedky z Environmentálneho fondu, ktorý špecifikuje podmienky použitia, a to výlučne pre potreby odpadového hospodárstva. Príjmy z Environmentálneho fondu poukázané na základe žiadostí mesta, po dosiahnutí úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, budú účelovo určené v rozpočte mesta na zakúpenie zberových vozidiel, formou splátok na 3 roky. Zakúpená zberová technika bude daná do správy Prievidzskému odpadovému hospodárstvu, s.r.o.

Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“

Poslancom bola predložená aj správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu centrálneho zdroja tepla. Projekt „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“ sa nachádza v končiacej fáze obstarávania parciálnych projektov a najmä v hlavnej fáze realizácie ostatných vysúťažených projektov. Projekty stavby boli rozdelené do technologických celkov z dôvodu vzájomnej súvislosti a spolupôsobnosti. Podľa dôležitosti a náročnosti obstarávania a času potrebného na prípravu boli začaté obstarávania verejným obstarávaním alebo výberovým konaním. Pre plynulé a technicky správne zabezpečenie obstarávania bola vybratá externá firma Pätnásť s.r.o., a bola tiež menovaná výberová komisia. Pre samotnú realizáciu vysúťažených projektov bol vybratý projektový manažér, ktorý koordinuje a riadi výstavbu jednotlivých projektov.

Finančné náklady na Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza sú po doplnení a úpravách o infláciu 22,88 mil. €, z čoho 12,6 mil. € tvoria nenávratné finančné príspevky z fondov EU.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…