8. Nov 2012 8:27

Informácie o zimnej údržbe miestnych komunikácií

S blížiacim sa zimným obdobím chce mesto Prievidza upriamiť pozornosť obyvateľov na povinnosti súvisiace s údržbou chodníkov v našom meste. Takisto verejnosť informujeme o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií.

Odpratávanie snehu v okolí budov

Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 71/2003 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku mesta Prievidza sú zodpovední za čistotu chodníkov vlastníci (užívatelia a správcovia) a oprávnená organizácia.

Pri zimnej údržbe je povinnosťou odstraňovať sneh a ľad nielen z chodníkov a priľahlej komunikácie, ale aj odpratávať sneh z vjazdov do garáži a 1,5 m od priľahlej nehnuteľnosti aby bol zabezpečený bezpečný prechod chodcov v okolí budovy.

Pre zaistenie bezpečnosti chodcov v zimnom období musí byť chodník očistený od snehu, prípadne posypaný inertným materiálom (piesok, chemický posyp) bez zbytočného odkladu po napadnutí snehu alebo vytvorení poľadovice. Sneh z chodníkov sa zhŕňa na okraj chodníkov. Nesmie byť zhrnutý na kanalizačné vpuste, aby v prípade odmäku tieto plnili svoju funkciu. Je nutné aby neboli zatarasené priechody cez komunikácie, podchody, vjazdy do budov, autobusové zastávky a pod.

Pre čo najefektívnejšie vykonávanie zimnej údržby je dôležité zdôrazniť aj úlohu podnikateľov, správcov a užívateľov nehnuteľností, ktorí sú povinní aj v zimnom období zabezpečovať čistotu a bezpečný stav komunikácií v okolí svojich prevádzok a domov.

Čistenie priestorov okolo zberných nádob na odpad
Špecifickým prípadom je povinnosť čistiť priestory okolo zberných nádob na odpad, ktoré majú podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 105/ 2009 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza §4 odst. 9 majitelia alebo správcovia nehnuteľností. Túto povinnosť si treba splniť bezodkladne po napadnutí snehu.

Je vhodné, ak správcovia nehnuteľností, resp. príslušné spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vykonajú vopred pred zimnou sezónou inštruktáž svojich nájomníkov s oboznámením s týmito povinnosťami a rozdelením služieb pre jednotlivé bytové domy.

Zimná údržba miestnych komunikácií

Zimná údržba miestnych komunikácií zahŕňa predovšetkým údržbu hlavných a vedľajších komunikácií, parkových chodníkov, schodov, pešej zóny a zastávok MHD na území mesta v poradí významu, dopravného zaťaženia a stavu komunikácií, podľa rozpisu rajónov nasadenia mechanizmov.

Mesto zabezpečuje zimnú údržbu prostredníctvom spoločnosti TEZAS, na základe komisionárskej zmluvy a schváleného Plánu organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste Prievidza pre zimné obdobie 2012 – 2013. Na výkon prác, ktoré ma komisionár vykonávať podľa schváleného plánu, preto nie je potrebná samostatná objednávka alebo požiadavka zo strany mestského úradu. Začiatok zimnej údržby miestnych komunikácií je stanovený na 15. november 2012 a koniec na 31. marec 2013.

Plán organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste Prievidza pre zimné obdobie 2012 – 2013 ico_pdf_46

Zimná údržba miestnych komunikácií (ďalej len ZÚ MK) v meste Prievidza sa vykonáva podľa platných zákonných ustanovení (cestný zákon č. 193/1997 Z.z., Metodický pokyn MV SR Správy dopravy k Úprave FMD z 18 februára 1986 o údržbe diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pre riadenie a výkon zimnej údržby na cestách a miestnych komunikáciách v SR, VZN mesta č. 71/2003 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Prievidza).

Priority a poradie zásahov

Vedúci zmien počas výkonu služby zohľadňujú pri nasadení techniky a pracovníkov priority v tomto poradí: 1. cesty, ktorými vedú mestské, prímestské a diaľkové linky SAD, zdravotnícke zariadenia; 2. prístupové cesty, ktoré slúžia k zásobovaniu obyvateľstva; 3. ostatné cesty.

Odhŕňanie snehu z ulíc zabezpečuje vedúci zmeny ZÚ MK podľa rajónov v nasledovných termínoch: do 5 hodín pri hrúbke napadnutého snehu do 10 cm, do 8 hodín pri hrúbke napadnutého snehu do 20 cm a do 12 hodín pri hrúbke napadnutého snehu do 30 cm. Jedná sa o spojazdnenie hlavných ťahov, vedľajšie ulice sa budú odhŕňať priebežne.

Miestne komunikácie evidované v pasporte mestských komunikácií, ktoré priamo nadväzujú na prioritné miestne komunikácie, sú udržiavané v logickom časovom slede postupujúcich prác zimnej údržby miestnych komunikácií v danej lokalite. Vývoz snehu sa uskutoční len v prípade, že dôjde k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Ak hrozí ďalšie padanie snehu a TEZAS, spol. s r.o. by svojimi kapacitami nemohla zabezpečiť rýchlu likvidáciu snehu určeného na odvoz, môže požiadať v rámci finančných zdrojov o pomoc aj iné organizácie v meste alebo súkromných podnikateľov.

V prípade, ak by boli obyvatelia mesta nespokojní so zimnou údržbou komunikácií, môžu zaslať svoje podnety so spresnením lokalizácie problémových úsekov formou elektronickej pošty na info@prievidza.sk, prípadne ich oznámiť telefonicky alebo osobne na Oddelení výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Prievidzi. Takisto je pre nahlasovanie podnetov k dispozícii zelená linka spoločnosti TEZAS – 046 / 542 38 73.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…