5. Jan 2012 8:34

Informácie o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať 10. marca 2012. Prinášame informáciu o volebných okrskoch a volebných miestnostiach v meste Prievidza. Takisto uvádzame inštrukcie ohľadom žiadania volebného preukazu a postupe pri voľbe poštou.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať 10. marca 2012. Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2010 bolo skrátené a skončí sa dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 347 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky ico_pdf_46
Zákon č. 330/2011 o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
Zákon č. 333/2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň konania volieb na sobotu 10. marca 2012 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
V Prievidzi sa voľby budú konať v 44 volebných okrskoch. Ich podrobný rozpis s uvedením príslušných ulíc a umiestnení volebných miestností uvádzame v dokumente „Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky“.
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky ico_doc_46
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Volič volí v deň volieb podľa miesta trvalého pobytu v určenej volebnej miestnosti vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný. Volič je povinný pred hlasovaním preukázať sa preukazom totožnosti.
Voličský preukaz
Voličovi, ktorý nebude môcť voliť v určenom volebnom okrsku, vydá mesto na jeho žiadosť voličský preukaz. Žiadosť môže byť podaná osobne, alebo prostredníctvom voličom splnomocnenej osoby. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 9.2.2012 a najneskôr 8.3.2012 do 15.30 hod. na MsÚ v Prievidzi.
Voličský preukaz bude voličovi vydaný v deň podania žiadosti.
Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže písomne požiadať mesto Prievidza o voľbu poštou najneskôr do 20.1.2012. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môže voliť len na základe zápisu do osobitného zoznamu voličov. O túto možnosť treba vopred požiadať predpísanou formou nasledovne:
  • Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia musí žiadosť o voľbu poštou zaslať na adresu obecného (mestského, miestneho) úradu v mieste svojho trvalého pobytu tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní pred dňom volieb, t.j. 20. 1. 2012. Občania s trvalým pobytom v Prievidzi žiadosti posielajú na adresu Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza.
  • Volič s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky musí požiadať o zapísanie do osobitného zoznamu voličov odoslaním žiadosti na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie organizačných vecí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. 20. 1. 2012. K žiadosti volič priloží čestné vyhlásenie, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (v slovenskom jazyku) a fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.
V prípade záujmu o využitie tejto formy voľby si preštudujte podrobné inštrukcie. Prikladáme aj vzor žiadosti.
Podrobné inštrukcie k voľbe poštou
Vzor žiadosti o voľbu poštou ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…