4. Jun 2021 8:03

Informácie o doručovaní rozhodnutí o vyrubení miestnych daní

Vzhľadom na viaceré telefonické dotazy, že daňovníkom vo veku nad 70 rokov neboli doručené rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, mesto zverejňuje nasledovnú informáciu.

V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 11/2019 o miestnych daniach sú od platenia dane z nehnuteľnosti oslobodení daňovníci vo veku nad 70 rokov.

Oslobodenie sa týka stavieb na bývanie a bytov, pokiaľ slúžia na ich trvalé bývanie, to znamená, že pokiaľ majú daňovníci vo veku nad 70 rokov vo vlastníctve len stavbu na bývanie alebo byt, tak im v roku 2021 daň nebola vyrubená, a preto im nebolo doručené rozhodnutie o vyrubení dane. Na základe zmeny zákona mesto po prvýkrát oslobodilo v roku 2021 týchto daňovníkov automaticky na základe dosiahnutého veku a bez povinnosti uplatnenia tohto nároku v daňovom priznaní.

Zároveň dáva mesto do pozornosti daňovníkom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, že im rozhodnutia doručuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy do týchto schránok.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…