4. Jun 2021 8:03

Informácie o doručovaní rozhodnutí o vyrubení miestnych daní

Vzhľadom na viaceré telefonické dotazy, že daňovníkom vo veku nad 70 rokov neboli doručené rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, mesto zverejňuje nasledovnú informáciu.

V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 11/2019 o miestnych daniach sú od platenia dane z nehnuteľnosti oslobodení daňovníci vo veku nad 70 rokov.

Oslobodenie sa týka stavieb na bývanie a bytov, pokiaľ slúžia na ich trvalé bývanie, to znamená, že pokiaľ majú daňovníci vo veku nad 70 rokov vo vlastníctve len stavbu na bývanie alebo byt, tak im v roku 2021 daň nebola vyrubená, a preto im nebolo doručené rozhodnutie o vyrubení dane. Na základe zmeny zákona mesto po prvýkrát oslobodilo v roku 2021 týchto daňovníkov automaticky na základe dosiahnutého veku a bez povinnosti uplatnenia tohto nároku v daňovom priznaní.

Zároveň dáva mesto do pozornosti daňovníkom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, že im rozhodnutia doručuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy do týchto schránok.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…