31. Aug 2021 10:31

Informácie k začiatku školského roku 2021/2022

Na Slovensku začiatok školského roka začína Dňom ústavy Slovenskej republiky, ktorý je štátnym sviatkom, a tak aj všetky školy mesta Prievidza otvoria pre školákov svoje brány vo štvrtok 2. septembra 2021.

I napriek dobrej epidemiologickej situácii okresu Prievidza je nutné dodržať určité hygienické a organizačné opatrenia, ktoré sa týkajú vstupu do školských priestorov, stretávania sa väčšieho počtu ľudí, obmedzenia premiešavania tried a žiakov. Každá škola zverejní informácie s konkrétnymi podmienkami vstupu do školy na svojich webových sídlach.

Všetky školy mesta Prievidza sa riadia školským semaforom, ktorý bol 17.08.2021 zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ide o manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. V ňom sú stanovené základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.
Odkaz tu: Školský semafor

Najvýraznejšia aktualizácia vlaňajšieho manuálu sa týka obmedzenia prevádzky škôl a školských zariadení. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole, t. z. že školy zostávajú otvorené vo všetkých farbách okresov.

Všeobecné opatrenia
Za účelom udržania bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach a minimalizovania rizika zatvárania škôl platia naďalej opatrenia založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky (výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole a v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.)
Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.

Povinnosti rodiča
• Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy.
• Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
• Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.
Odkaz tu: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

V zelených okresoch vyhlásenie predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.
• Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.
• V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
• V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebosa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office).

Viac informácii tu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Školy v číslach: Do prvého ročníka základných škôl v Prievidzi nastúpi 320 žiakov. Celkový počet žiakov na základných školách je 3000. Definitívny počet žiakov bude stanovený po 15. septembri. Do materských škôl v pôsobnosti mesta nastúpi v septembri 1143 detí.

Zaočkovanosť na školách: Miera zaočkovanosti pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení k júlu 2021 predstavuje 55% pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ.

Foto: autor: klimkin / 347 images

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…