18. Dec 2015 9:11

Informácie k vydávaniu hlasovacích preukazov pre voľby do NR SR

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr 4. marca 2016 do 12.00 hod na evidencii obyvateľstva, MsÚ prízemie, kancelária č. 23.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 4. marca 2016 do 12.00 hod na evidencii obyvateľstva, MsÚ prízemie, kancelária č. 23. Plná moc na prevzatie hlasovacieho preukazu nemusí byť úradne overená.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená mestu najneskôr do 15. februára 2016. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr do 15. februára 2016 na adrese: lenka.panisova@prievidza.sk. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu.

Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…