21. Mar 2017 7:29

Informácia o zbere biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov pre každú domácnosť, ktorej pozemok je vo vlastníctve fyzických osôb a nachádza sa v časti s individuálnou bytovou výstavbou.

Vzhľadom na uvedú povinnosť a podľa § 14 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza v úplnom znení so zapracovaným Doplnkom č. 1, zabezpečí mesto Prievidza dodanie 120 lit. nádob na biologicky rozložiteľný odpad pre každú domácnosť na území mesta a mestských častí. Na zabezpečenie zákonnej povinnosti sa mesto Prievidza uchádzalo o získanie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKŽP z Ministerstva životného prostredia. Mesto Prievidza bolo v danom projekte úspešným uchádzačom. Vzhľadom na administratívnu a časovú náročnosť vyhodnotenia žiadostí o finančný príspevok a poukázania finančných prostriedkov je v záujme mesta splnenie zákonných povinností. Preto bude zberová spoločnosť do domácností dočasne namiesto 120 lit. nádob distribuovať plastové vrecia. Zber nádob určených na ukladanie BRO zo záhrad, resp. vriec bude zmluvným partnerom mesta, zberovou spoločnosťou T+T, a.s., zabezpečovaný v mesiacoch marec – november.

Termíny zberu sú zhodné s dňom zberu zmesového komunálneho odpadu.
V mesiaci marec: od 27.03.2017 do 31.03.2017
V mesiaci apríl: od 10.04.2017 do 14.04.2017
od 24.04.2017 do 28.04.2017
V mesiaci november: od 01.11.2017 do 03.11.2017
od 13.11.2017 do 17.11.2017
od 27.11.2017 do 1.12.2017

V mesiacoch máj až október bude zber zabezpečovaný 1x týždenne v deň zberu nádoby na zmesový komunálny odpad. Vrece je potrebné ukladať k zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad.


Do nádoby na biologicky rozložiteľný odpad je povolené ukladať kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol. Do nádoby je zakázané ukladať iné odpady ak odpady určené napr. zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady, pneumatiky, elektroodpad, odpad z kuchýň, uhynuté živočíchy a podobne.


O pridelenie nádoby je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza v úplnom znení so zapracovaným Doplnkom č. 1, potrebné požiadať Mestský úrad, odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP. Žiadosti budú obyvateľom rodinných domov distribuované v rámci roznosu platobných výmerov (miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, daň z nehnuteľnosti).

Stanovištia určené na zber konárov v čase jarného a jesenného rozmiestnenia veľkoobjemových kontajneroch ostávajú zachované. Termíny budú zverejňované obvyklým spôsobom.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.