29. Oct 2018 7:49

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Prievidza

Mesto Prievidza plánuje v súvislosti s aktuálnou výzvou s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11 v rámci OP IROP 2014-2020, predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Prievidza.

V súvislosti s minimálnymi požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v budúcom CIZS plánujeme vytvoriť priestory pre:
– lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku,
– lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v rozsahu ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku,
– lekárov poskytujúcich špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku,


Rovnako tak uvažujeme s vytvorením priestorov pre inú špecializovanú ambulantnú starostlivosť ako aj iné druhy zdravotnej starostlivosti, alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v období 01/2020 – 12/2021 s následným uvedením do prevádzky 01/2022.
V prípade, že máte záujem o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS kontaktuje povereného zamestnanca mesta: Mgr. Ivan Benca prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:
e-mail: i.benca@prievidza.sk
telefón: +421 46 5179 751
mobil: +421 904 752 693

ktorý Vám poskytne detailné informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.
Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je v treťom decembrovom týždni 2018. Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým potenciálnym záujemcom o pôsobenie v CIZS prejaviť záujem najneskôr do 23.11.2018, aby sme si do predloženia projektového zámeru vysvetlili všetky podmienky účasti v projekte CIZS.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…