31. Jan 2019 9:26

Informácia o projekte: Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Názov projektu:
Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná

Kód ITMS2014+
304031C851
Názov operačného programu
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Vedúci partner projektu
Mesto Prievidza
Hlavný cezhraničný partner projektu

Statutární město Karviná
Termín realizácie projektu
02/2018 – 01/2019 ( Vedúci partner požiadal o zmenu harmonogramu realizácie aktivít projektu)
Rozpočet projektu
Celkové výdavky projektu: 263 086,48 EUR

Výška finančnej podpory z ERRF + ŠR: 244 332,55 EUR
Spolufinancovanie: 18 753,93 €
Rozpočet – Mesto Prievidza
Celkové výdavky projektu: 151 094,26 EUR
Výška NFP z EFRR: 128 430,13 €
Štátny rozpočet SR: 15 109,42 €
Spolufinancovanie mesta Prievidza: 7 554,71 €


Rozpočet – město Karviná

Celkové výdavky projektu: 111 992,22 €
Výška NFP z EFRR: 95 193,39 €
Štátny rozpočet ČR: 5 599,61 €
Spolufinancovanie města Karviná:11 199,22 €

Cieľ projektu
Posilnenie cezhraničnej spolupráce miest Prievidza a Karviná v oblasti aktívneho starnutia

Špecifický cieľ 1:
Posilnenie kapacít aktérov oboch miest
Špecifický cieľ 2:
Upevňovanie spolupráce partnerov v oblasti efektívneho starnutia.
Popis projektu
Projekt reaguje na vysoko aktuálnu tému starnutia. Partneri, mestá Prievidza a Karviná, identifikovali v tejto oblasti spoločný problém – nedostatočná ponuka aktivít a služieb pre aktívnych seniorov. Cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce miest Prievidza a Karviná v oblasti aktívneho starnutia, ŠC1 Posilnenie kapacít aktérov oboch miest (aktivity vzdelávanie, spoločné aktivity v kultúrno/rekreačnej oblasti), ŠC2 Upevňovanie spolupráce partnerov v oblasti aktívneho starnutia (aktivity vzdelávanie, výmena skúseností, stáže). Aktivity sú plánované zrkadlovo u oboch partnerov.
Cieľové skupiny projektu
Projekt má 2 cieľové skupiny: obyvatelia cezhraničného regiónu / seniori 60+ a zamestnanci miestnej a regionálnej samosprávy.
Cieľová skupina projektu – zamestnanci miestnej samosprávy, téme seniorov sa v meste Prievidza venuje Odbor školstva a starostlivosti o občana MsÚ Prievidza. Mesto má 1 Zariadenie pre seniorov, 6 Denných centier. V rámci svojej agendy pracujú so seniormi aj pracovníci ostatných odborov ako aj prednosta MsÚ.
Cieľovou skupinou projektu za VP bude 16 zamestnancov – Odboru školstva starostlivosti o občana MsÚ, Zariadení pre seniorov, Denných centier, ostatných odborov a útvarov MsÚ Prievidza, ktorí sa podieľajú na riešení problémov seniorov.

Problematike seniorov sa v meste Karviná venuje Odbor sociálnych vecí , Odbor majetkový a Odbor rozvoja a zástupcovia vedenia mesta. Karviná má 3 Domovy dôchodcov, 7 Mestských klubov seniorov, 6 bytových domov pre seniorov a zdravotne postihnutých, Systém integrovanej ochrany seniorom, viacero podporných programov pre seniorov. Cieľovú skupinu HCP bude tvoriť 12 zamestnancov – Odboru sociálnych vecí, Odboru majetkového, Odbor rozvoja a zástupcovia vedenia mesta, Mestských klubov seniorov, Systému integrovanej podpory seniorom, koordinátor komunitného plánovania, dopravná služba Senior taxi.

Aktivity projektu
V rámci projektu budú realizované tieto aktivity:
ŠC 1:
B01 – Stretnutie pracovného tímu
B06 – Realizácia spoločných verejných vzdelávacích aktivít
B04 – Usporiadanie spoločných aktivít v kultúrno rekreačnej/športovej oblasti
B11 – Realizácia školiaceho/ vzdelávacieho programu pre organizačné štruktúry v oblasti efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva
B14 – Obstaranie vybavenia v súvislosti s realizáciou aktivít k zvyšovaniu inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblasti efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva
ŠC 2:
D01 – Stretnutie pracovného tímu
D08 – Spoločná kooperačná aktivita na výmenu skúseností a prenosu know-how medzi partnermi
D22 – Výmenná stáž pracovníkov v oblasti verejnej správy a celospoločenský prínos v oblastiach

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…