1. Dec 2021 12:11

Implementácia praktickej environmentálnej výchovy do materských škôl

V mesiacoch august až november 2021 bol v prostredí Materskej školy na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi realizovaný projekt „Implementácia praktickej environmentálnej výchovy do materských škôl“, podporený v rámci grantového environmentálneho programu TSK Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Schválený finančný príspevok bol vo výške 1999,60 €.

Realizácia projektu prispela ku skvalitneniu a rozšíreniu vedomostí a zručností 25-tich učiteliek pre predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prievidza.

Okrem teoretických vedomostí získaných počas dvoch seminárov poskytnutých inštitútom aplikovanej ekológie Daphne, každá zo zúčastnených učiteliek získala metodický materiál Praktická ekovýchova pre materské školy s námetmi na aktivity a pracovné listy ako aj knihu o spoznávaní a riešení problémov životného prostredia.

Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie pomôcok zameraných na bádanie v prírodovednom prostredí, ktoré umožňujú učiteľkám získané vedomosti a zručnosti zo seminárov implementovať v práci s deťmi počas bádateľských aktivít v interiéri aj exteriéri materskej školy.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…