1. Dec 2021 12:11

Implementácia praktickej environmentálnej výchovy do materských škôl

V mesiacoch august až november 2021 bol v prostredí Materskej školy na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi realizovaný projekt „Implementácia praktickej environmentálnej výchovy do materských škôl“, podporený v rámci grantového environmentálneho programu TSK Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Schválený finančný príspevok bol vo výške 1999,60 €.

Realizácia projektu prispela ku skvalitneniu a rozšíreniu vedomostí a zručností 25-tich učiteliek pre predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prievidza.

Okrem teoretických vedomostí získaných počas dvoch seminárov poskytnutých inštitútom aplikovanej ekológie Daphne, každá zo zúčastnených učiteliek získala metodický materiál Praktická ekovýchova pre materské školy s námetmi na aktivity a pracovné listy ako aj knihu o spoznávaní a riešení problémov životného prostredia.

Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie pomôcok zameraných na bádanie v prírodovednom prostredí, ktoré umožňujú učiteľkám získané vedomosti a zručnosti zo seminárov implementovať v práci s deťmi počas bádateľských aktivít v interiéri aj exteriéri materskej školy.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…