3. Mar 2021 16:12

Hľadáme manažérov regionálneho rozvoja a implementácie projektov

Mesto Prievidza vyhlásilo výberové konania na obsadenie troch pracovných miest manažérov regionálneho rozvoja a implementácie projektov.

Kvalifikačným predpokladom pre všetky tri pracovné pozície sú najmenej 2 roky odbornej praxe v oblasti tvorby a implementácie projektov financovaných z programov EŠIF a iných platforiem podpory.

Náplň práce je na troch pozíciách odlíšená, traja noví rozvojári majú mať každý svoje zameranie na:
1. koordináciu, implementáciu a prípravu nových a manažovanie prebiehajúcich projektov mesta Prievidza s dôrazom na oblasti kultúry, športu, sociálnych vecí, mládeže, vzdelávania, voľnočasových aktivít, cestovného ruchu a medziobecnej spolupráce
2. koordináciu, implementáciu a prípravu nových a manažovanie prebiehajúcich projektov mesta Prievidza s dôrazom na oblasti ekologických a environmentálnych problematík, energetiky, dopravy a opatrení zameraných na zmierňovanie dopadov zmeny klímy,
3. koordinácia účasti mesta Prievidza a jeho predstaviteľov na aktivitách pracovnej skupiny pre implementáciu Akčného plánu, aktivitách súvisiacich s Platformou pre uhoľné regióny v procese premeny a ďalších pracovných stretnutiach na úrovni VÚC, okresu a pod.

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ponúkaná mzda 1657 € / 1 mesiac.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 15.03.2021 do 12:00. Inzeráty so všetkými podrobnosťami nájdete tu.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…