3. Mar 2021 16:12

Hľadáme manažérov regionálneho rozvoja a implementácie projektov

Mesto Prievidza vyhlásilo výberové konania na obsadenie troch pracovných miest manažérov regionálneho rozvoja a implementácie projektov.

Kvalifikačným predpokladom pre všetky tri pracovné pozície sú najmenej 2 roky odbornej praxe v oblasti tvorby a implementácie projektov financovaných z programov EŠIF a iných platforiem podpory.

Náplň práce je na troch pozíciách odlíšená, traja noví rozvojári majú mať každý svoje zameranie na:
1. koordináciu, implementáciu a prípravu nových a manažovanie prebiehajúcich projektov mesta Prievidza s dôrazom na oblasti kultúry, športu, sociálnych vecí, mládeže, vzdelávania, voľnočasových aktivít, cestovného ruchu a medziobecnej spolupráce
2. koordináciu, implementáciu a prípravu nových a manažovanie prebiehajúcich projektov mesta Prievidza s dôrazom na oblasti ekologických a environmentálnych problematík, energetiky, dopravy a opatrení zameraných na zmierňovanie dopadov zmeny klímy,
3. koordinácia účasti mesta Prievidza a jeho predstaviteľov na aktivitách pracovnej skupiny pre implementáciu Akčného plánu, aktivitách súvisiacich s Platformou pre uhoľné regióny v procese premeny a ďalších pracovných stretnutiach na úrovni VÚC, okresu a pod.

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ponúkaná mzda 1657 € / 1 mesiac.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 15.03.2021 do 12:00. Inzeráty so všetkými podrobnosťami nájdete tu.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…