22. máj 2014 5:43

Harmónia, n.o. Prievidza v roku 2013

Harmónia, n. o. (ďalej „organizácia“), ako jedna z organizácií založených mestom Prievidza, plní svoje poslanie v oblasti všeobecne prospešných služieb od januára 2004. Spravuje a prevádzkuje dve pobytové zariadenia na území mesta Prievidza - Zariadenie núdzového bývania na Košovskej ceste č. 17 a Útulok na Košovskej ceste č. 15 a 17.

V Zariadení núdzového bývania (ďalej „Znb“) bola aj v roku 2013 poskytovaná starostlivosť rodičom a ich nezaopatreným deťom podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v rozsahu bývanie a sociálne poradenstvo. Okrem toho sa v zariadení vytvárali ubytovaným podmienky na prípravu a výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť. Zariadenie má kapacitu 16 osôb a v priebehu roku 2013 v ňom bolo ubytovaných celkom 24 osôb (8 rodičov a 16 nezaopatrených detí). Výška úhrady za poskytované sociálne služby je stanovená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, a to 2,50 € na deň na jedného dospelého prijímateľa sociálnej služby a 0,50 € na deň za dieťa nad 3 roky. Matka s dieťaťom do 3 rokov hradí 2,00 € na deň.

Útulok so sídlom na Košovskej ceste č. 15 a 17 v Prievidzi poskytoval aj v roku 2013 podľa zákona o sociálnych službách pomoc dospelým obyvateľom v rozsahu: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi, vytváranie podmienok na vykonávanie osobnej hygieny, prípravu a výdaj stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Zariadenie má kapacitu 25 lôžok – 20 lôžok pre mužov a 5 pre ženy. V priebehu roku 2013 bola v Útulku poskytnutá pomoc 32 osobám. Platby za služby poskytované v Útulku sú stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia v sume 0,80 € na deň pre osoby s príjmom do hranice životného minima a osobám s príjmom presahujúcim výšku životného minima (poberatelia dôchodkov) 1,60 € na deň.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…