13. Nov 2014 11:46

Ekorok s NESTLÉ – 12. ročník s názvom „E(A)KO prežiť?“

V piatok 7. novembra podpisom zmluvy o spolupráci pokračuje už dvanásťročné partnerstvo medzi mestom Prievidza a spoločnosťou NESTLÉ Slovensko s.r.o. v projekte pre základné školy EKOROK s NESTLÉ .

Tento rok z projektu EKOROK s Nestlé dostanú finančnú podporu dve základné školy – Ul. S. Chalupku 313/14, Ulica P. Dobšinského 746/5, a Materská škola Ul. A. Mišuta 731/2, všetky tri v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

V prvej časti projektu budú základné školy realizovať svoje zámery, ktoré pozostávajú z revitalizácie a obnovy časti ich okolia. V druhej časti projektu učitelia a žiaci v spolupráci s koordinátorom projektu na škole prispejú k čistejšiemu a krajšiemu okoliu svojej školy, pripravia rozmanité návrhy na zlepšenie svojho životného prostredia, budú zbierať starý papier a iné aktivity, podporujúce environmentálne myslenie a správanie. Všetky svoje aktivity budú zaznamenávať na webovom sídle školy.

Úspešným ukončením projektu v minulom školskom roku bolo zrevitalizované okolie ZŠ na Ul .P.J. Šafárika vytvorením environmentálneho kútika, v ZŠ na Ul. energetikov bola uskutočnená renovácia tribúny školského ihriska a v areáli MŠ na Ul. M. Mišíka nainštalovaná vonkajšia herná zostava.

Ukončenie a zhodnotenie projektu v školskom roku 2014/2015 je naplánované na termín 17.apríla 2015 na Námestí slobody v Prievidzi.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…